BÀI GIẢNG - Truyền dẫn vô tuyến số (Nguyễn Viết Đảm)


Học phần "Truyền dẫn vô tuyến số" là một trong những học phần liên quan đến lĩnh vực công nghệ vô tuyến được giảng dậy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mục đích của học phần này là cung cấp các kiến thức cơ sở về truyền dẫn vô tuyến số để sinh viên có thể học được các học phần tiếp theo của công nghệ vô tuyến như: Thông tin di động, và các chuyên đề tự chọn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: