Bài Tập C# cơ bản (Dưới này 100 bài tập với các phần khác nhau)


Hướng dẫn làm bài:

Hiện tại do bà đang học trên Console, vả lại bà nói chẳng biết là bà đã biết cái jì nên trước mắt, sẽ làm toàn bộ bài tập trên Console hết, các bài có yêu cầu Winform thì chỉ làm phần trên Console thôi, phần giao diện để làm sau.
Điều thứ hai, C# là 100% hướng đối tượng,nên muốn trong các ứng dụng đưới hải hướng đối tượng 100%.


Các thức làm bài: Do bà cũng phải thi học kì nữa nên không nhất thiết phải làm quá nhiều bài trong một ngày. Nên phạm vi là 3-5 bài/ngày (định thời gian là 2-3 giờ/ngày để làm, không được nhiều hơn. Cố gắng tập các phân tích cái đề và hình dung thuật giải, hy vọng là sau hơn 100 bài Console này thì có thể hiểu hơn về cấu trúc căn bản cùa C#).

Yêu cầu: Khi tao Project thì đặt tên ngắn gọn nhất có thể nói lên được chức của chương trình_ngay_thang_nam theo cú pháp như sau :

Ví dụ: giatríbieuthuc_19_11_2011

Tất cả các project phải được chứa trong một thư mục, lưu ý phải làm số lượng theo đúng tiến độ đề ra, không được dồn lại một đống nhiều ngày rồi làm một lần(^_^) tự giác là chính.

Quan trọng nhất: Mỗi bài sau khi làm xong thì phải hiểu, biết được cái jì học được từ bài đó. Có thể tham khảo giải thuật trên mạng, tuy nhiên NOCOPY mà phải tự làm 100% (nhớ nha). (Học lại cách đặt tên biến và tên hàm trong C#, khi đặt tên biến, tên hàm thì đặt bằng tiếng anh và theo đúng quy định của C#_ quan trọng cho người lập trình).

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: