Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty liên hợp xây dựng vạn cường


Ngày nay, đấu thầu được áp dụng trên nhiều lĩnh vực nhưng nhiều nhất vẫn là trong lĩnh vực xây dựng công trình. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, phương thức đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có vai trò to lớn đối với chủ đầu tư, nhà thầu và Nhà nước. Mặt khác, do đặc điểm quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng được bắt đầu bằng hoạt động tiêu thụ sản phẩm thông qua việc kí kết hợp đồng xây dựng. Chính vì vậy, sự phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào khả năng thắng thầu và  hợp đồng xây dựng công trình. Thực tế hoạt động đấu thầu xây dựng công trình nhiều năm trở lại đây có sự cạnh tranh rất quyết liệt về giá bỏ thầu, về chất lượng công trình, về tiến độ thi công...Chính sự cạnh tranh này tạo cho các doanh nghiệp xây dựng nhiều cơ hội, đồng thời cũng có nhiều thách thức. Cơ hội đó là số lần dự thầu tăng lên, còn thách thức là việc có trúng thầu hay không. Mặt khác, sự đòi hỏi ngày càng cao của các chủ đầu tư về chất lượng công trình, về tiến độ thi công...dẫn tới các nhà thầu phải luôn nỗ lực để nâng cao năng lực của mình.

Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường là một doanh nghiệp tư nhân, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cầu, đường. Hiện nay, ngành xây dựng giao thông gặp rất nhiều khó khăn và Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường cũng không phải là một ngoại lệ. Việc thắng thầu có ý nghĩa to lớn đối với Công ty bởi nó không chỉ giúp duy trì sản xuất mà còn giúp doanh nghiệp tự chủ trong kinh doanh thoát khỏi khó khăn. Trong thời gian vừa qua Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường đã gặt hái được rất nhiều thành công trong đấu thầu, thắng thầu được những gói thầu lớn, giá thầu hợp lý và khả năng thanh toán cao. Tuy nhiên, xác suất trượt thầu vẫn còn rất cao. Đứng trước thực tế đó Công ty vẫn chưa có được những giải pháp mang tính toàn diện đến vấn đề cạnh tranh trong đấu thầu.
Việc tìm giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp là vấn đề thực sự bức xúc trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng nói chung và Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường nói riêng, nó đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực trong đấu thầu xây lắp.
Là một cán bộ của Công ty, nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc thắng thầu đối với Công ty, tôi chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường”  làm đề tài luận văn thạc sỹ. Đây là vấn đề có ý nghĩa bức xúc cả về lý luận và thực tiễn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

NỘI DUNG:

MỤC LỤC 1
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 4
PHẦN MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU THẦU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH  TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP 7
1.1. Đấu thầu và đấu thầu xây lắp 7
1.1.1.   Khái niệm, bản chất của đấu thầu 7
1.1.2. Khái niệm, bản chất của đấu thầu xây lắp 8
1.1.3. Hình thức, phương thức và nguyên tắc đấu thầu xây lắp 9
1.1.3.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu trong xây dựng 9
1.1.3.2. Phương thức đấu thầu xây dựng 12
1.1.3.3. Nguyên tắc đấu thầu 12
1.1.4. Vai trò của đấu thầu xây lắp 14
1.2. Cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp 15
1.2.1. Khái niệm cạnh tranh 15
1.2.2. Bản chất của cạnh tranh 16
1.2.3. Cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp 17
1.2.4. Phân loại cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp 19
1.2.5. Các công cụ cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp 20
1.2.5.1. Cạnh tranh bằng giá dự thầu 20
1.2.5.2. Cạnh tranh bằng chất lượng công trình 20
1.2.5.3. Cạnh tranh bằng tiến độ thi công 21
1.2.5.4. Cạnh tranh bằng năng lực tài chính 22
1.2.5.5. Cạnh tranh bằng máy móc thiết bị, công nghệ thi công 22
1.3. Năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp 22
1.3.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh 22
1.3.2. Năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp 24
1.4. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong đấu thầu xây lắp 25
1.4.1. Kinh nghiệm và năng lực thi công 25
1.4.2. Năng lực về mặt kỹ thuật 26
1.4.3. Giá bỏ thầu 27
1.4.4. Năng lực tài chính 29
1.4.5. Chất lượng hồ sơ dự thầu 29
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp 31
1.5.1. Nhóm các nhân tố bên trong 31
1.5.2. Nhóm các nhân tố bên ngoài 36
1.6. Đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp 39
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH  TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA CÔNG TY LIÊN HỢP XÂY DỰNG VẠN CƯỜNG 43
2.1. Giới thiệu tổng quát về Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường 43
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường 43
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 43
2.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường 46
2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường 47
2.2.1. Kết quả đấu thầu của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường 47
2.2.2. Phân tích thực trạng các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường 53
2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường trong đấu thầu xây lắp 55
2.3.1. Những nhân tố bên trong 55
2.3.2. Những nhân tố bên ngoài 64
2.4. Đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường 70
2.5. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường trên thị trường xây dựng 70
2.5.1. Đánh giá về mặt mạnh và mặt yếu của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường 70
2.5.2. Đánh giá những cơ hội và nguy cơ của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường 72
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA CÔNG TY LIÊN HỢP XÂY DỰNG VẠN CƯỜNG 75
3.1. Mục tiêu phát triển của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường trong 5 năm tới (2012-2016)
3.1.1. Môi trường kinh doanh 75
3.1.1.1. Môi trường vĩ mô 75
3.1.1.2. Môi trường kinh tế ngành 76
3.1.2. Định hướng và mục tiêu của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường giai đoạn 2012-2016
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường trong đấu thầu xây lắp 78
3.2.1. Nâng cao năng lực tài chính 78
3.2.2. Nâng cao năng lực máy móc thiết bị 81
3.2.3. Nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ lao động 85
3.2.4. Đổi mới và hoàn thiện kỹ năng xây dựng hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu 87
3.2.5. Chiến lược định giá để đảm bảo thắng thầu 93
3.2.6. Xây dựng kỹ năng giám sát và đánh giá về tiến độ, nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng 97
3.2.7. Giải pháp về thực hiện hợp đồng 100
3.2.8. Giải pháp liên danh với các nhà thầu khác 101
3.2.9. Giải pháp về hoạt động marketing 102
3.2.10. Xây dựng thương hiệu cho Công ty 104
3.3. Kiến nghị với Nhà nước 106
3.3.1. Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính cho nhà thầu 106
3.3.2. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng 107
3.3.3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu thầu 109
KẾT LUẬN 111
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Dung Nguyễn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: