GIÁO TRÌNH - Quản lý chất thải rắn đô thị - TS. Trần Thị Mỹ Diệu


NỘI DUNG:

Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị
Chương 3 : Tính chất lý học , hóa học và sinh học của chất thải rắn đô thị
Chương 4 : Khối lượng , tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn
Chương 5 : Quản lý , phân loại , lưu trữ và xử lý chất thải rắn tại nguồn

Chương 6 : Hệ thống thu gom chất thải rắn
Chương 7 : Trung chuyển và vận chuyển
Chương 8 : Xử lý chất thải rắn đô thị
Chương 9 : Bãi chôn lấp
Chương 10 : Công chụ pháp lý và chính sách quản lý chất thải rắn

LINK DOWNLOAD


NỘI DUNG:

Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị
Chương 3 : Tính chất lý học , hóa học và sinh học của chất thải rắn đô thị
Chương 4 : Khối lượng , tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn
Chương 5 : Quản lý , phân loại , lưu trữ và xử lý chất thải rắn tại nguồn

Chương 6 : Hệ thống thu gom chất thải rắn
Chương 7 : Trung chuyển và vận chuyển
Chương 8 : Xử lý chất thải rắn đô thị
Chương 9 : Bãi chôn lấp
Chương 10 : Công chụ pháp lý và chính sách quản lý chất thải rắn

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: