Nghiên cứu vấn đề điều khiển lò nhiệt và đi sâu xây dựng chương trình giám sát nhiệt độ lò nhiệt trong phòng thí nghiệm sử dụng card PCI 1710


Trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp hiện nay, nhất là ngành công nghiệp luyện kim, chế biến thực phẩm Vấn đề đo và khống chế nhiệt độ đặc biệt đƣợc chú trọng đến vì nó là một yếu tố quyết định đến chất lƣợng của sản phẩm. Nắm đƣợc tầm quan trọng của vấn đề trên em đã chọn đề tài tốt nghiệp: “ Nghiên cứu vấn đề điều khiển lò nhiệt. Đi sâu xây dựng chương trình giám sát nhiệt độ lò nhiệt trong phòng thí nghiệm sử dụng card PCI 1710. ”


Đồ án của em đƣợc trình bày trong 3 chƣơng: Chƣơng 1. Vấn đề điều khiển và giám sát lò nhiệt Chƣơng 2. Giới thiệu về card PCI 1710 Chƣơng 3. Xây dựng chƣơng trình giám sát nhiệt độ lò nhiệt sử dụng card PCI 1710 Mặc dù em đã rất cố gắng để hoàn thành đồ án của mình nhƣng không thể tránh khỏi những thiếu sót em mong thầy cô cùng các bạn đóng gớp ý kiến để em có thể hoàn thiện đề tài của mình hơn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: