ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống phanh xe con 4 chỗ - Xe Toyota Yaris


NỘI DUNG:

1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI. 2
2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHANH TRÊN ÔTÔ. . 3
2.1. Công dụng, yêu cầu và phân loại. 3
2.1.1. Công dụng. 3
2.1.2. Yêu cầu . . 3
2.1.3. Phân loại. . 9
2.2. Kếtcấu của hệ thống phanh. . 9
2.2.1. Cơ cấu phanh. 9
2.2.2. Dẫn động phanh. 15
2.2.3. Bộ trợ lực phanh. . 22

3. GIỚI THIỆU VỀ XE TOYOTA YARIS. . 25
3.1. Thông số kỹ thuật. 25
3.2. Động cơ. . 26
3.3. Hệ thống truyền lực. . 26
3.3.1. Ly hợp. 26
3.3.2. Hộp số. 26
3.4. Hệ thống treo. . 26
3.5. Hệ thống lái. . 26
3.6. Hệ thống phanh . 27
4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH. . 28
4.1. Số liệu ban đầu. 28
4.2. Yêu cầu thiết kế. . 28
4.3. Chọn loại và sơ đồ dẫn động của hệ thống phanh 28
4.3.1. Chọn loại dẫn động phanh. 28
4.3.2. Chọn sơ đồ dẫn động của hệ thống phanh. . 30
4.3.3. Chọn loại cơ cấu phanh . . 32
4.4. Thiết kế cơ cấu phanh. 37
4.4.1. Tính momen phanh yêu cầu ở các cơ cấu phanh 37
4.4.2. Mômen phanh do cơ cấu phanh sinh ra và lực ép yêu cầu. . 40
4.4.3. Xác định các thông số của cơ cấu phanh. . 44
4.4.4. Tính toán kiểm tra công trượt riêng 46
4.5. Thiết kế dẫn động phanh. 47
4.5.1. Đường kính xy lanh chính và xy lanh công tác . 47
4.5.2. Tỷ số truyền bàn đạp 48
Thiết kếhệthống phanh xe con 4 chỗ 68
4.5.3. Lực cần tác dụng lên bàn đạp ( P bd ). 49
4.5.4. Thiết kế bộ trợ lực. 50
5. MỘT SỐ BỘ PHẬN CHÍNH VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ
THỐNG ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM) 52
5.1.Một số bộ phận chính. . 52
5.1.1.Các cảm biến. . 52
5.1.2. Khối điều khiển điện tử ECU (Electronic Control Unit). 53
5.1.3. Khối thuỷ lực-điện tử (Electric-hydraulic Unit) . 55
5.1.4. Bộ phân phối lực phanh điện tử (EBD). . 55
5.2. Nguyên lý làm việc của hệ thống phanh ABS sử dụng trên xe. . 56
5.2.1. Khi không phanh: 56
5.2.2. Khi phanh thường (ABS chưa làm việc): . 56
5.2.3. Khi phanh khẩn cấp (ABS hoạt động): . 57
6. CÁC HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. 61
6.1. Những công việc bão dưỡng cần thiết cần thiết. 62
6.2. Sửa chửa hư hỏng một số bộ phận chính. 62
6.3. Kiểm tra hệ thống phanh. 63
6.3.1. Kiểm tra tổng hợp khi xe đứng . 63
6.3.2. Kiểm tra tổng hợp cho xe chạy: . 63
7 . KẾT LUẬN. 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 66

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: