Quản lý bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh


Các chính sách xã hội (CSXH) ñối với người lao ñộng ñã ñược ðảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng. Ngay từ khi thành lập nước, Chính phủ ñã ban hành các ñạo luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH) ñể nhằm ñảm bảo lợi ích cho người lao ñộng (NLð) và người sử dụng lao ñộng (NSDLð). Chính sách BHXH trong từng thời kỳ ñã ñóng vai trò không nhỏ trong việc ñảm bảo an sinh xã hội (ASXH) cho ñất nước.
Chế ñộ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một trong những chế ñộ nằm trong hệ thống BHXH. Mục ñích của chế ñộ này là trợ giúp về mặt tài chính cho người hất nghiệp ñể họ ổn ñịnh cuộc sống cá nhân và gia ñình trong một chừng mực nhất ñịnh, từ ñó tạo ñiều kiện cho họ tham gia vào thị trường lao ñộng ñể họ có những cơ hội mới về việc làm.NỘI DUNG:

1. MỞ ðẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3
1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ QUẢN LÝ BHTN 4
2.1. Cơ sở lý luận 4
2.1.1 Một số khái niệm 4
2.1.2 Lịch sử hình thành BHTN 7
2.1.3 Nguyên tắc quản lý BHTN 8
2.1.4 Nội dung quản lý BHTN 9
2.1.5 Quy trình hoạt ñộng quản lý BHTN 14
2.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng ñến quản lý BHTN của cơ quan BHXH tỉnh
2.2. Cơ sở thực tiễn 21
2.2.1. Tình hình thất nghiệp và thực hiện chính sách BHTN ở Việt Nam 21
2.2.2. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong quản lý BHTN 23
2.2.3. Bài học kinh nghiệm về quản lý BHTN rút ra cho BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh Bắc Ninh 27
3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
3.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 29
3.1.1 ðặc ñiểm về tự nhiên và dân số 29
3.1.2. ðặc ñiểm về văn hoá, xã hội 31
3.1.3. Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh những năm qua 32
3.2. ðặc ñiểm cơ bản của BHXH tỉnh Bắc Ninh 33
3.2.1. Khái quát sự hình thành và phát triển 33
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Bắc Ninh 33
3.2.3. Lực lượng lao ñộng của BHXH tỉnh Bắc Ninh 33
3.3. Phương pháp nghiên cứu 36
3.3.1 Khung phân tích lý thuyết về quản lý BHTN 36
3.3.2. Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 37
3.3.3. Phương pháp thu thập số liệu 37
3.3.4. Phương pháp phân tích 39
3.3.5. Các chỉ tiêu chủ yếu sử dụng trong phân tích 39
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42
4.1 Thực trạng quản lý BHTN tại tỉnh Bắc Ninh 42
4.1.1. Cơ sở pháp lý cho việc quản lý BHTN tỉnh Bắc Ninh 42
4.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý BHTN tỉnh Bắc Ninh 42
4.1.3 Thực trạng công tác lập kế hoạch thu – chi BHTN tại BHXH tỉnh Bắc Ninh
4.1.4 Thực trạng thực hiện thu – chi BHTN tại BHXH tỉnh Bắc Ninh 49
4.1.5 Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra thu – chi BHTN 69
4.1.6 ðánh giá công tác quản lý BHTN tại BHXH tỉnh Bắc Ninh 73
4.2 Nhân tố ảnh hưởng ñến công tác quản lý BHTN tại BHXH tỉnh Bắc Ninh
4.2.1. Nhóm nhân tố khách quan 79
4.2.2. Nhóm nhân tố chủ quan 84
4.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý BHTN tại tỉnh Bắc Ninh
4.3.1 ðịnh hướng phát triển ngành BHXH Việt Nam 86
4.3.2 ðịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 87
4.3.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý BHTN tại BHXH tỉnh Bắc Ninh 88
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99
5.1. Kết luận 99
5.2. Kiến nghị 100
5.2.1 Kiến nghị ñối với UBND tỉnh Bắc Ninh 100
5.2.2 Kiến nghị ñối với BHXH Việt Nam 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
PHỤ LỤC 103

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Van Minh Mai) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: