Quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh


Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó vấn đề đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách chủ yếu trong những chính sách ASXH. Chỉ thị số 15 CT/TW ngày 26/5/1997 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an
toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc”. Chính sách BHXH không ngừng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: "Từng bước mở rộng vững chắc hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội. Tiến tới áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, mọi tầng lớp nhân dân".NỘI DUNG:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... vi
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................vii
DANH MỤC CÁC HÌNH ....................................................................................... viii
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 2
4. Những đóng góp mới và ý nghĩa của luận văn. ...................................................... 3
5. Kết cấu của luận văn ............................................................................................... 3
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI BHXH
BẮT BUỘC ................................................................................................................ 4
1.1. Một số vấn đề lý luận chung về bảo hiểm xã hội bắt buộc .................................. 4
1.1.1. Khái niệm, bản chất của bảo hiểm xã hội bắt buộc........................................... 4
1.1.2. Khái niệm, vai trò, đặc điểm và nội dung của chi bảo hiểm xã hội bắt buộc ........... 6
1.2. Quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc ................................................................ 11
1.3. Kinh nghiệm thực tiễn về quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc ....................... 25
1.3.1. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước về quản lý chi bảo hiểm
xã hội bắt buộc ............................................................................................... 25
1.3.2. Một số bài học rút ra về quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tỉnh
Bắc Ninh ......................................................................................................... 29
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 30
2.1. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................ 30
2.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 30
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ......................................................................... 30
2.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu ....................................................................... 32
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu của chi BHXH bắt buộc .............................................. 33
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT
BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH.......................................... 35
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ............................................................................. 35
3.1.1. Đặc điểm địa bàn tỉnh Bắc Ninh ..................................................................... 35
3.1.2. Đặc điểm cơ quan bảo hiểm xã hội ................................................................. 37
3.2. Thực trạng quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc tại BHXH tỉnh Bắc Ninh ..... 42
3.2.1. Thực trạng phân cấp thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội .................................. 42
3.2.2. Thực trạng quản lý đối tượng chi bảo hiểm xã hội bắt buộc .......................... 45
3.2.3. Thực trạng lập và xét duyệt dự toán chi bảo hiểm xã hội ............................... 50
3.2.4. Thực trạng quản lý quy trình thực hiện chi bảo hiểm xã hội bắt buộc ........... 51
3.2.5. Lập báo cáo, quyết toán chi bảo hiểm xã hội bắt buộc ................................... 62
3.2.6. Thực trạng kiểm tra, giám sát chi bảo hiểm xã hội ......................................... 65
3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi bảo hiểm xã hội bắt buộc ................. 69
3.3.1. Yếu tố bên ngoài ............................................................................................. 69
3.3.2. Yếu tố bên trong .............................................................................................. 73
3.4. Đánh giá công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh.... 75
3.4.1. Kết quả đạt được ............................................................................................. 75
3.4.2. Hạn chế............................................................................................................ 78
3.4.3. Một số nguyên nhân hạn chế chủ yếu ............................................................. 79
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BHXH TỈNH BẮC NINH ........... 81
4.1. Mục tiêu và định hướng hoàn thiện quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc tại
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh ........................................................................ 81
4.1.1. Mục tiêu .......................................................................................................... 81
4.1.2. Định hướng phát triển BHXH ở tỉnh Bắc Ninh đến năm 2022 ...................... 83
4.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi BHXH bắt buộc ..... 84
4.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý chi bảo hiểm xã hội
bắt buộc ............................................................................................................ 84
4.2.2. Hoàn thiện công tác quản lý đối tượng chi trả bảo hiểm xã hội bắt buộc ....... 86
4.2.3. Hoàn thiện công tác lập và xét duyệt dự toán chi bảo hiểm xã hội bắt buộc .............. 87
4.2.4. Hoàn thiện công tác tổ chức và thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội bắt buộc .. 88
4.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát ........................................................... 90
4.2.6. Hoàn thiện công tác thông tin tuyên truyền .................................................... 91
4.3. Một số kiến nghị................................................................................................. 95
4.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ ........................................................................... 95
4.3.2 Kiến nghị đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ................................................. 96
4.3.3. Kiến nghị đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ......................................... 96
KẾT LUẬN .............................................................................................................. 94
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 97
PHỤ LỤC ............................................................................................................... 100

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hong Hoa) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: