Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bhxh thị xã tam điệp tỉnh ninh bình


Bảo hiểm xã hội (BHXH) xuất hiện trên thế giới từ khá sớm và đã nhanh chóng trở thành công cụ quan trọng của hầu hết các nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội. BHXH có vai trò to lớn và quan trọng như thế bởi lẽ đối tượng và phạm vi bao phủ của nó vô cùng rộng lớn, tác động đến hầu hết mọi thành viên trong xã hội.NỘI DUNG:

1 MỞ ĐẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
2.1 Cơ sở lý luận 4
2.1.1 Một số vấn đề cơ bản về BHXH 4
2.1.2 Chi bảo hiểm xã hội 9
2.1.3 Quản lý chi bảo hiểm xã hội 15
2.2 Cơ sở thực tiễn 35
2.2.1 Kinh nghiệm quản lý chi BHXH của một số nước trên thế giới 35
2.2.2 Kinh nghiệm quản lý chi BHXH của một số địa phương trong nước 37
2.2.3 Bài học rút ra từ kinh nghiệm quản lý chi BHXH 38
3 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU 40
3.1 Đặc điểm về BHXH thị xã Tam Điệp 40
3.1.1 Sự ra đời và phát triển 40
3.1.2 Tình hình lao động của BHXH thị xã Tam Điệp 43
3.1.3 Đặc điểm cơ sở vật chất BHXH thị xã Tam Điệp 43
3.1.4 Tình hình địa bàn thực hiện quản lý chi trả của BHXH thị xã 44
3.2 Phương pháp nghiên cứu 46
3.2.1 Khung phân tích của đề tài 46
3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu 48
3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 49
3.2.4 Một số chỉ tiêu chủ yếu dùng trong nghiên cứu 50
4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51
4.1 Tình hình quản lý chi BHXH tại BHXH thị xã Tam Điệp 51
4.1.1 Tình hình phân cấp thực hiện chi trả BHXH 51
4.1.2 Tình hình quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội 52
4.1.3 Tình hình lập dự toán chi BHXH 55
4.1.4 Tình hình quản lý quy trình tổ chức thực hiện chi trả BHXH tại
BHXH thị xã Tam Điệp 58
4.1.5 Tình hình công tác báo cáo quyết toán chi BHXH : 74
4.1.6 Tình hình kiểm tra, giám sát chi BHXH. 76
4.2 Đánh giá kết quả quản lý chi BHXH tại BHXH thị xã Tam Điệp 79
4.2.1 Những kết quả đạt được trong quản lý chi BHXH tại BHXH thị
xã Tam Điệp 79
4.2.2 Những hạn chế cần khắc phục trong quản lý chi BHXH 80
4.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi BHXH tại BHXH thị
xã Tam Điệp 81
4.3.1 Nhân tố Pháp luật, chính sách, các quy định của Nhà nước 81
4.3.2 Nhân tố thuộc về đối tượng hưởng BHXH 82
4.3.3 Nhân tố thuộc về cơ quan quản lý 82
4.3.4 Nhân tố thuộc về môi trường quản lý 83
4.4 Một số giải pháp chủ yếu nhằm quản lý tốt hơn công tác chi
BHXH tại BHXH thị xã Tam Điệp 83
4.4.1 Giải pháp về công tác quản lý đối tượng hưởng BHXH 83
4.4.2 Giải pháp về quản lý chi trả chế độ ngắn hạn 85
4.4.3 Giải pháp về công tác đảm bảo an toàn tiền mặt trong chi trả 85
4.4.4 Giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát 86
4.4.5 Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH: 87
5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89
5.1 Kết luận 89
5.2 Kiến nghị 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
PHỤ LỤC 96
3.1 Tình hình diện tích, dân số, mật độ dân cư của thị xã giai đoạn
2011-2013 45
3.2 Tình hình dân số, lao động của thị xã giai đoạn 2011-2013 46
3.3 Số lượng mẫu điều tra 48
4.1 Tình hình đối tượng hưởng chế độ BHXH (giai đoạn 2011-2013) 53
4.2 Dự toán chi BHXH (giai đoạn 2011 -2013) 56
4.3 Kết quả thực hiện chi trả BHXH (giai đoạn 2011-2013) 59
4.4 Ý kiến trả lời về phương thức chi trả BHXH 63
4.5 Kết quả chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (giai đoạn
2011-2013) 65
4.6 Kết quả chi lương hưu, trợ cấp BHXH một lần (giai đoạn 2011-
2013) 68
4.7 Kết quả thực hiện chi trả chế độ ngắn hạn (giai đoạn 2011 – 2013) 69
4.8 Kết quả số vi phạm trong công tác chi trả BHXH 72
4.9 Ý kiến trả lời về chi trả BHXH 73
4.10 Tổng hợp số liệu quyết toán chi BHXH (giai đoạn 2011-2013) 75
4.11 Tình hình kiểm tra, giám sát chi BHXH (giai đoạn 2011-2013) 77
4.12 Ý kiến trả lời về tính chất thường xuyên của công tác kiểm tra,
giám sát 79

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hong Hoa) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: