SÁCH - Bài tập hóa học đại cương - Hóa học lý thuyết cơ sở (Lâm Ngọc Thiềm Cb)


NỘI DUNG:

Chương I. Một số khái niệm chung
Chương II. Hạt nhân nguyên tử
Chương III. Cấu tạo nguyên tử theo quan điểm cơ học lượng tử
Chương IV. Nguyên tử Hiđro
Chương V. Nguyên tử nhiều electron
Chương VI. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương VII. Các khái niệm chung và thuyết VB về liên kết

Ckươĩtg VIII. Thuyết MO và liên kết
Chương IX. Liên kết giữa các phân tử và trong phức chất
Chương X. Liên kết trong tinh thể
Chượrig XI. Nguyên lý I của nhiệt động lực học Nhiệt lượng hóa học
Chương XII. Nguyên lý II của nhiệt động lực học

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: