SÁCH SCAN - Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép (GS. Nguyễn Đình Cống)


Đây là tài liệu tham khảo mà một số nội dung vượt ra ngoài các giáo trình thông thường ở bậc Đại học. Những vấn đề tính toán chủ yếu theo sát tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Việt Nam TCXDVN 356 : 2005. Tuy vậy có một số vấn đề được mở rộng, giới thiệu theo nhiều quan điểm khác nhau nhằm giúp độc giả hiểu sâu và rộng hơn về lý thuyết bê tông cốt thép.


NỘI DUNG:

Chương 1: Đại cương về khung và cột bêtông cốt thép
Chương 2: Tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng
Chương 3: Tiết diện chữ T và chữ I
Chương 4: Tiết diện tròn và vòng khuyên
Chương 5: Tiết diện chữ nhật nén lệch tâm xiên
Các Phụ lục.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: