TÀI LIỆU - Hướng dẫn thực hành sử dụng ARCGIS (TS. Trần Hùng)


NỘI DUNG:

Phần 1: Làm quen với phần mềm ArcGIS
Phần 2: Làm việc với dữ liệu bảng trong ArcGis
Phần 3: Làm việc với Map Projection trong ArcGIS
Phần 4: Số hoá bản đồ quét trong ArcGIS
Phần 5: Các chức năng truy vấn, đo đạc và chồng xếp không gian
Phần 7: Trình bày in bản đồ hành chính


TÀI LIỆU - Hướng dẫn thực hành sử dụng ARCGIS (TS. Trần Hùng)

LINK DOWNLOAD

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcGIS (cơ bản) - Viện nghiên cứu địa chính - VIRILA.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: