TÀI LIỆU - Thực tập Tin sinh học (Trần Linh Thước & Đặng Thị Phương Thảo & Đỗ Anh Tuấn)


NỘI DUNG:

PHẦN I: KHAI THÁC DỮ LIỆU SINH HỌC QUA MẠNG INTERNET

Bài 1. Cơ sở dữ liệu sinh học trên mạng internet
Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên mạng internet
Bài 3. Tìm kiếm các trình tự sinh học
Bài 4. Tìm kiếm các trình tự tương đồng
Bài 5. Phân tích trình tự DNA
Bài 6. Tạo cây phát sinh loài từ trình tự DNAPHẦN II: MỘT SỐ CÔNG CỤ PHẦN MỀM PHÂN TÍCH GEN

Bài 7. Nhập xuất dữ liệu
Bài 8. Tìm trình tự DNA và khung đọc mở
Bài 9. Chuyển đổi trình tự DNA và amino acid
Bài 10. Thiết lập bản đồ enzyme cắt giới hạn
Bài 11. Thiết kế mồi (primer)
Bài 12. Vẽ bản đồ plasmid
Bài 13. Bài tập tổng hợp

PHỤ LỤC


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: