TÌM HIỂU VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MỘT SỐ THANH CÔNG CỤ TRONG ARCTOOLBOX


Ngày nay GIS đã và đang phát triển rất mạnh mẽ  trên thế  giới và được ứng dụng rất rộng rãi trong các lĩnh vực chuyên môn. Trong Gis có  rất nhiều công cụ  thực hiện các chức năng khác nhau phục vụ cho những ứng dụng khác nhau. Trong phần này ta cùng tìm hiểu và sử  dụng được tính năng của một số  công cụ  trong Arctoolbox trong Arcmap 10 và thực hiện một số bài toán ứng dụng tính năng của những công cụ này.


  3D Analyst Tools
  Analysis Tools
  Conversion Tools
  Geocoding Tools
  Geostatistical Analyst Tools
  Network Analyst Tools
  Spatial Analyst Tools
  Spatial Statistics Tools
  Tracking Analyst Tools

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ........................................................................................  3
CHƯƠNG II. PHẦN MỀM SỬ DỤNG  ....................................................................  3
2.1.  Giới thiệu công nghệ GIS  ..............................................................................  3
2.1.1.  Khái niệm GIS  ..........................................................................................................  3
2.1.2.  Các thành phần của GIS  ............................................................................................  4
2.1.3.  Cấu trúc dữ liệu GIS  .................................................................................................  4
2.2.  Phần mềm sử dụng  ........................................................................................  6
CHƯƠNG III : CƠ SỞ LÝ THUYẾT  .......................................................................  7
3.1.  3D Analyst Tools  ...........................................................................................  7
3.2.  Analysis Tools  .............................................................................................17
3.3.  Conversion Tools ........................................................................................28
3.4.  Geocoding Tools  .........................................................................................37
3.5.  Geostatistical Analyst Tools  .......................................................................39
3.6.  Network Analyst Tools  ...............................................................................55
3.7.  Spatial Analyst Tools  ..................................................................................61
3.8.  Spatial Statistics Tools  ................................................................................91
3.9.  Tracking Analyst Tools  .............................................................................101
CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG  ..................................................................................103
4.1.  BÀI TẬP 1: Tách lớp dữ liệu từ lớp đơn vị đất đai  ..................................103
4.2.  Ứng dụng với Geocoding tool  ...................................................................113
4.3.  Ứng dụng với thanh công cụ Geostatistical analyst tool phân loại điểm theo
độ cao  ..................................................................................................................115
4.4.  Ứng dụng với thanh công cụ Network analyst  ..........................................123
4.5.  Ứng dụng với công cụ Spatial Analyst  .....................................................131
4.6.  Ứng dụng với công cụ Spatial Statistics  ...................................................134
CHƯƠNG V. KẾT QUẢ  .......................................................................................136

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: