BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) - BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP TRUYỀN THÔNG


“Dự  án đầu tƣ xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” có  3  thành phần sau:
-  Thành  phần 1-  Bệnh viện: Bệnh viện  đầu tiên  ở  Việt Nam  sử  dụng toàn bộ  trang thiết bị, máy móc  của Nhật, bác sỹ  đứng đầu mỗi khoa đều là của Nhật. Bệnh viện chuyên khám và tƣ vấn miễn phí cho tất cả  các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS; đồng thời xét nghiệm HIV miễn phí cho bệnh nhân.

-  Thành phần 2-  Tạp chí Sức khỏe: Đây là chuyên san của báo Gia đình &  Xã hội, phát hành mỗi tháng 2 số. Tạp chí đƣợc phát miễn phí tại các nhà thuốc, bệnh viện, các trung tâm học tiếng Nhật; đồng thời cung cấp dịch vụ quảng cáo cho tất cả các công ty kinh doanh dƣợc, trang thiết bị y tế, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe, gia đình.
- Thành phần 3- Website…: Cùng với Tạp chí Sức khỏe, Website này đƣợc xây dựng nhƣ là một kênh truyền thông đại chúng mới, đăng tải tất cả các thông tin in trên tạp chí, các dịch vụ và địa chỉ liên quan đến chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc, bao gồm chuyên mục bác sỹ tƣ vấn online  của bệnh viện. Bên cạnh đó, Website còn cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các công ty tƣơng tự Tạp chí Sức khỏe.
Tạp chí  Sức khỏe và trang  …sẽ là 2 kênh  truyền thông đắc lực hỗ trợ cho sự hình thành, hoạt động và phát triển của bệnh viện.

NỘI DUNG:

CHƢƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN  .....................................................................  4
I.1 Mô tả dự án ..........................................................................................................................  4
I.1.1 Mục tiêu của dự án  ............................................................................................................  4
I.1.2. Các thành phần của dự án  ................................................................................................  4
I.1.3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án  ...........................................................................  4
I.2. Lịch trình thực hiện dự án  ...................................................................................................  5
I.3. Địa điểm thực hiện dự án  ....................................................................................................  5
I.4. Nguồn tài chính của dự án  ...................................................................................................  5
CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ..........................................................  6
II.1.Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án  ....................................................  6
II.1.1. Môi trƣờng vĩ mô  ............................................................................................................  6
II.1.2. Chính sách phát triển của đất nƣớc  .................................................................................  9
II.1.3. Kết luận  ...........................................................................................................................  9
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án  ........................................................................................  10
II.2.1. Ngành Y ở Việt Nam  ....................................................................................................  10
II.2.2. Thị trƣờng truyền thông Việt Nam  ...............................................................................  11
II.2.3. Vùng thực hiện dự án  ....................................................................................................  16
II.3. Căn cứ của dự án  ..............................................................................................................  16
II.4. Chứng minh sự cần thiết của dự án .................................................................................  17
CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN  ..................................................................  19
III.1. Địa điểm thực hiện dự án................................................................................................  19
III.2. Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án  .................................................................  20
III.2.1. Địa hình  .......................................................................................................................  20
III.2.2. Khí hậu ........................................................................................................................  20
III.2.3. Địa chất công trình  ......................................................................................................  20
III.2.4. Thủy văn  ......................................................................................................................  21
CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  ..............................................................................  22
IV.1. Bệnh viện  ........................................................................................................................  22
IV.1.1. Mục tiêu  .......................................................................................................................  22
IV.1.2. Chức năng, nhiệm vụ...................................................................................................  22
IV.1.3. Quy mô bệnh viện, bộ máy quản lý và tổ chức nhân sự  .............................................  22
IV.1.4. Hình thức đầu tƣ  ..........................................................................................................  24
IV.1.5. Phƣơng án xây dựng cơ sở hạ tầng  .............................................................................  24
IV.1.6. Tiến độ xây dựng  .........................................................................................................  25
IV.1.7. Bố trí kiến trúc của bệnh viện  .....................................................................................  25
IV.2. Tạp chí Sức khỏe:  ...........................................................................................................  25
IV.2.1. Nhân sự : 60 ngƣời  ......................................................................................................  25
IV.2.2. Các chuyên mục trong tạp chí  .....................................................................................  25
IV.2.3. Thời gian phát hành  .....................................................................................................  26
IV.2.4. Cách thức quảng cáo, hình thức phát tặng báo miễn phí  ............................................  26
IV.3. Website:  ..........................................................................................................................  26
IV.3.1. Nhân sự: 180 ngƣời  .....................................................................................................  26
3
IV.3.2. Các chuyên mục trên website  ......................................................................................  27
CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG  ......................................................  28
V.1. Đánh giá tác động môi trƣờng  .........................................................................................  28
V.1.1. Giới thiệu chung  ...........................................................................................................  28
V.1.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng  ............................................................  28
V.2. Tác động của dự án tới môi trƣờng .................................................................................  29
V.2.1. Tác động trong giai đoạn xây dựng  ..............................................................................  29
V.2.2. Các tác động chính trong giai đoạn vận hành  ...............................................................  30
V.3. Biện pháp giảm thiểu và các tác động đến môi trƣờng  ...................................................  32
V.3.1. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công  ........................................................  32
V.3.2. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn vận hành ......................................................  33
V.3. Kết luận  ............................................................................................................................  36
CHƢƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
.................................................................................................................................................  37
VI.1. Tổng mức đầu tƣ  ............................................................................................................  37
VI.1.1 Cơ sở tổng mức đầu tƣ  .................................................................................................  37
VI.1.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ  ...........................................................................................  38
VI.2. Nguồn vốn đầu tƣ thực hiện dự án  .................................................................................  40
VI.2.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tƣ  .................................................................  40
VI.2.2 Tiến độ sử dụng vốn  .....................................................................................................  41
VI.2.3. Nguồn vốn và phƣơng thức vay vốn thực hiện dự án  .................................................  42
VI.2.4 Phƣơng thức hoàn trả vốn vay và lãi vay  .....................................................................  42
CHƢƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN................................  45
VII.1 Phân tích hiệu quả tài chính dự án  .................................................................................  45
VII.1.1 Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán:  ......................................................................  45
VII.1.2. Doanh thu của dự án:  .................................................................................................  46
VII.2. Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án  ....................................................................................  51
VII.2.1. Báo cáo thu nhập của dự án  .......................................................................................  51
VII.2.2. Báo cáo ngân lƣu dự án  ..............................................................................................  52
VII.3. Phân tích rủi ro dự án.  ...................................................................................................  54
VII.3.1. Phân tích độ nhạy 1 chiều  ..........................................................................................  54
VII.3.1. Phân tích độ nhạy 2 chiều  ..........................................................................................  56
VII.4. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án  ...............................................................  56
CHƢƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................  58
PHỤ LỤC  ................................................................................  Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO  .......................................................  Error! Bookmark not defined.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Mai Mai) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: