BÁO CÁO - Xả nước thải vào nguồn nước Bệnh viện Tim Hà Nội


Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 6863/QĐ-UB ngày 15/11/2001 của UBND Thành phố Hà Nội. Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự hạch toán toàn bộ chi phí hoạt động; hoạt động theo Quy chế hoạt động được ban hành theo Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của UBND Thành phố Hà Nội.
Bệnh viện Tim Hà Nội là Bệnh viện chuyên khoa, có nhiệm vụ:
1. Khám, điều trị nội, ngoại khoa các bệnh về tim;
2. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán và điều trị các bệnh về tim;
3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên khoa tim;
4. Thực hiện công tác phòng dịch, phòng bệnh;
5. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị các bệnh về tim;
6. Quản lý cán bộ, công chức theo quy định;
7. Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ khám chữa bệnh;


NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU 4
1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CƠ SỞ XẢ THẢI 4
1.1. Thông tin chung 4
1.2. Lĩnh vực hoạt động 4
1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân lực 4
1.4. Quy mô 5
1.5. Các kỹ thuật trong khám, điều trị 5
1.6. Quy trình khám chữa bệnh 7
2. NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC VÀ XẢ NƯỚC THẢI CỦA BỆNH VIỆN 8
3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH XẢ NƯỚC THẢI 8
4. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG BÁO CÁO 9
5. TÀI LIỆU SỬ DỤNG XÂY DỰNG BÁO CÁO 10
6. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO 10
CHƯƠNG I. ĐẶC TRƯNG NGUỒN THẢI VÀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 12
1.1. ĐẶC TRƯNG NGUỒN NƯỚC THẢI 12
1.1.1. Các loại nước thải có trong nguồn thải 12
1.1.2. Thông số và nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải trước khi xử lý 12
1.1.3. Thông số và nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải sau khi xử lý theo TCVN hiện hành 14
1.2. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 16
1.2.1. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải trong cơ sở xả thải 16
1.2.2. Quy trình công nghệ xử lý nước thải 17
1.2.2.4. Các hạng mục xây dựng và thiết bị chính 22
1.3. MÔ TẢ CÔNG TRÌNH XẢ NƯỚC THẢI 23
1.3.1. Hệ thống công trình xả nước thải 23
1.3.2. Phương thức xả nước thải 24
1.3.3. Chế độ xả nước thải 24
1.3.4. Lưu lượng nước xả thải 24
CHƯƠNG II. ĐẶC TRƯNG NGUỒN NƯỚC TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI 25
2.1. MÔ TẢ NGUỒN TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI 25
2.1.1 Tên, vị trí nguồn tiếp nhận nước thải 25
2.1.2. Đặc điểm tự nhiên 25
2.1.3. Đặc điểm kinh tế, xã hội 27
2.1.4. Mô tả các nguồn thải lân cận cùng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải (bán kính khoảng 1km): 28
2.2. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC TIẾP NHẬN 32
3.1. TÁC ĐỘNG ĐẾN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA NGUỒN NƯỚC 34
3.2. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI THỦY SINH 34
3.3. TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẾ ĐỘ THỦY VĂN DÒNG CHẢY 35
3.4. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG TỔNG HỢP 35
CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC TIÊP NHẬN DO XẢ NƯỚC THẢI 36
4.1. KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU Ô NHIỄM VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC TIẾP NHẬN 36
4.1.1. Kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước thải 36
4.1.2. Kế hoạch khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận 36
4.1.3. Dự trù kinh phí và thời hạn thực hiện kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước thải 38
4.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC VÀ KIỂM SOÁT NƯỚC THẢI VÀ NGUỒN TIẾP NHẬN 39
4.2.1. Quan trắc quy trình vận hành xử lý nước thải 39
4.2.2. Quan trắc chất lượng nước trước và sau khi xử lý 40
4.2.3. Quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả thải 40
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42
PHỤ LỤC 43

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: