Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất lâm thao


Trong môi trường kinh doanh phân bón có nhiều cạnh tranh Công ty cần có những định hướng, lập kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính một cách sát với thực tế, bên cạnh đó việc kiểm tra kiểm soát việc thực hiện kế hoạch một cách thường xuyên khoa học là hết sức cần thiết. Kịp thời điều chỉnh chỉnh các hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế, và quản trị được rủi do về tài chính.Với tầm quan trọng đó, tôi đã quan tâm và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao” làm đề tài cho luận văn của mình.

NỘI DUNG:

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài ...................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3
4. Những đóng góp mới của đề tài .................................................................... 3
5. Bố cục của luận văn .............................................................................................. 3
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC QUẢN
LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN .............................................. 5
1.1. Một số khái niệm và những đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần ............. 5
1.1.1. Khái niệm về Công ty cổ phần ................................................................ 5
1.1.2. Vai trò của Công ty cổ phần trong nền kinh tế quốc dân ......................... 6
1.1.3. Đặc điểm của công ty cổ phần ................................................................ 7
1.2. Lý luận chung về công tác quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần .............. 9
1.2.1. Hoạt động tài chính tại công ty cổ phần .................................................. 9
1.2.2. Công tác quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần .................................... 11
1.3. Nội dung của quản lý tài chính trong công ty cổ phần ............................. 14
1.3.1. Lựa chọn và quyết định đầu tư.............................................................. 14
1.3.2. Xác định nhu cầu vốn và tổ chức huy động vốn .................................... 14
1.3.3. Quản lý vốn hiện có .............................................................................. 16
1.3.4. Phân tích tài chính ................................................................................ 20
1.3.5 Kiểm tra, giám sát tài chính ................................................................... 22
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý tài chính .............................. 22
1.4.1. Các nhân tố chủ quan............................................................................ 22
1.4.2. Các nhân tố khách quan ................................................................................. 24
1.5. Cơ sở thực tiễn về công tác quản lý tài chính ........................................... 26
1.5.1. Kinh nghiê ̣m quản lý tài chính ở mô ̣t số quố c gia trên thế giới ............. 26
1.5.2. Kinh nghiê ̣m quản lý tài chính ở một số doanh nghiệp trong nước ....... 30
1.5.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho công quản lý tài chính tại Công ty
CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ..................................................... 32
Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................. 34
2.1. Câu hỏi nghiên cứu.................................................................................. 34
2.2. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 34
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin và địa điểm nghiên cứu ....................... 34
2.2.2 Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin .............................................. 35
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin .......................................................... 35
2.3. Hệ thống chỉ tiêu ..................................................................................... 37
2.3.1. Các chỉ tiêu định tính ............................................................................ 37
2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng ......................................................................... 37
Kết luận chương 2 .......................................................................................... 49
Chƣơng 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO ......... 50
3.1. Tổng quan về Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao........... 50
3.1.1. Giới thiệu chung về công ty .................................................................. 50
3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh và định hướng phát triển của công ty................... 51
3.1.3. Tổ chức Bộ máy của công ty ................................................................ 54
3.1.4. Khái quát kết quả hoạt động của Công ty.............................................. 55
3.2. Thực trạng công tác quản lý tài chính tại Công ty CP Supe Phốt phát và
Hóa chất Lâm Thao ........................................................................................ 56
3.2.1. Công tác hoạch định tài chính của Công ty ........................................... 56
3.2.2. Xác định nhu cầu vốn và tổ chức huy động vốn .................................... 57
3.2.3. Quản lý vốn của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ... 59
3.2.4. Phân tích tài chính ................................................................................ 64
3.2.5. Kiểm tra, giám sát tài chính tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất
Lâm Thao ....................................................................................................... 84
3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính tại Công ty CP Supe
Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.................................................................... 85
3.3.1. Nhân tố khách quan .............................................................................. 85
3.3.2. Nhân tố chủ quan .................................................................................. 86
3.4. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Công ty CP Supe Phốt
phát và Hóa chất Lâm Thao ............................................................................ 87
3.4.1. Thành tích ............................................................................................ 87
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân ....................................................................... 88
Kết luận chương 3 .......................................................................................... 92
Chƣơng 4. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO ......... 93
4.1. Định hướng công tác quản lý tài chính tại Công ty CP Supe Phốt phát và
Hóa chất Lâm Thao thời gian tới .................................................................... 93
4.1.1. Căn cứ định hướng ............................................................................... 93
4.1.2. Các chỉ tiêu dự kiến .............................................................................. 94
4.1.3. Các định hướng .................................................................................... 96
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty CP Supe Phốt
phát và Hóa chất Lâm Thao ............................................................................ 97
4.2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý tài chính của công ty .................... 97
4.2.2. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tài chính ........................................... 99
4.2.3. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn ........................................... 100
4.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .......................................................... 101
4.2.5. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tài chính ........................................... 104
4.2.6. Giải pháp cơ cấu nguồn vốn, sử dụng đòn bẩy tài chính hợp lý .......... 105
4.2.7. Một số giải pháp khác ......................................................................... 106
4.3. Kiến nghị thực hiện giải pháp ................................................................ 108
4.3.1. Đối với nhà nước ................................................................................ 108
4.3.2. Đối với công ty ................................................................................... 109
Kết luận chương 4 ........................................................................................ 110
KẾT LUẬN ................................................................................................. 111
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 112

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Nguyen Thanh Thuy) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: