LUẬN VĂN - Pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động đầu tư ở việt nam


Hiện nay, sự suy thoái và ô nhiễm môi trường đã để lại nhiều hậu quả bất lợi như: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn gây nên sự biến đổi về môi trường, khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của con người. Điều đó đã gióng lên hồi chuông báo động đòi hỏi các quốc gia trên thế giới phải có những biện pháp thiết thực để bảo vệ môi trường.
Liên Hợp Quốc - tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới hiện nay đã nhiều lần tổ chức hội nghị về môi trường nhằm giảm nhẹ các tác động của ô nhiễm môi trường, thay đổi khí hậu lên môi trường sống của con người bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ môi trường. Có thể nói đây là vấn đề bức thiết mang tính toàn cầu, bảo vệ môi trường đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.


NỘI DUNG:

Chƣơng 1: TỔNG QUAN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƢỜNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƢỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ Ở VIỆT NAM 6
1.1. Khái quát chung về đánh giá tác động môi trƣờng 6
1.1.1. Sự ra đời và phát triển của đánh giá tác động môi trường 6
1.1.2. Khái niệm đánh giá tác động môi trường 9
1.1.3. Bản chất pháp lý của đánh giá tác động môi trường 13
1.1.4. Yêu cầu của quá trình đánh giá tác động môi trường 13
1.1.5. Ý nghĩa của quá trình đánh giá tác động môi trường 14
1.1.6. Các giai đoạn chính của quá trình đánh giá tác động môi trường 16
1.2. Hoạt động đầu tƣ và nghĩa vụ bảo vệ môi trƣờng của nhà đầu tƣ 17
1.2.1. Hoạt động đầu tư 17
1.2.2. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường của chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư 21
1.3. Pháp luật về đánh giá tác động môi trƣờng trong hoạt động đầu tƣ -
Công cụ hữu hiệu để bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam 22
1.3.1. Pháp luật quy định những quy tắc xử sự của cá nhân tổ chức khi thực
hiện dự án đầu tư 23
1.3.2. Pháp luật quy định trách nhiệm pháp lý, ràng buộc các chủ dự án thực
hiện nghiêm chỉnh những đòi hỏi của pháp luật để bảo vệ môi trường 24
1.3.3. Pháp luật quy định những nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Nhà
nước trong việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 25
1.4. Kinh nghiệm pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về đánh
giá tác động môi trƣờng trong hoạt động đầu tƣ 26
1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 26
1.4.2. Kinh nghiệm của Cộng hòa liên bang Đức 29
Kết luận chương 1 31
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN
HÀNH VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG
TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ Ở VIỆT NAM 33
2.1. Cơ quan quản lý nhà nƣớc về đánh giá tác động môi trƣờng trong
hoạt động đầu tƣ 33
2.1.1. Ở Trung ương 34
2.1.2. Ở địa phương 36
2.2. Quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trƣờng trong hoạt
động đầu tƣ 37
2.2.1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 37
2.2.2. Quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 39
2.2.3. Trình tự, thủ tục thẩm định và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường 45
2.2.4. Kiểm tra, giám sát sau thẩm định 55
2.3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đánh giá
tác động môi trƣờng trong hoạt động đầu tƣ 58
Kết luận chương 2 66
Chƣơng 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
MÔI TRƢỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ Ở VIỆT NAM 67
3.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về đánh giá tác động môi trƣờng
trong hoạt động đầu tƣ ở Việt Nam 67
3.1.1. Công tác đánh giá tác động môi trường trong hoạt động đầu tư ở Việt
Nam 67
3.1.2. Thực thi pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động đầu
tư ở Việt Nam của các tổ chức, cá nhân 79
3.2. Những tồn tại của pháp luật về đánh giá tác động môi trƣờng trong
hoạt động đầu tƣ ở Việt Nam 85
3.2.1. Một số văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá tác động môi trường
trong hoạt động đầu tư không đồng bộ, chồng chéo và thiếu tính khả thi 85
3.2.2. Một số văn bản hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường không
thống nhất với Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 87
3.2.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam phục vụ quá trình lập và thẩm
định báo cáo đánh giá tác động môi trường còn chưa đầy đủ 88
3.2.4. Chưa có quy định kiểm soát chất lượng báo cáo đánh giá tác động môi
trường 90
3.3. Kiến nghị phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về đánh giá tác
động môi trƣờng trong hoạt động đầu tƣ ở Việt Nam 91
3.3.1. Ban hành quy định đảm bảo chất lượng của báo cáo đánh giá tác động
môi trường 92
3.3.2. Quy định cơ chế đảm bảo sự tham gia của cộng đồng vào quá trình
đánh giá tác động môi trường 92
3.3.3. Quy định rõ trách nhiệm đối với chủ thể tham gia vào việc lập, thẩm
định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 93
3.3.4. Cho phép doanh nghiệp được quyền lựa chọn tổ chức dịch vụ thẩm
định báo cáo đánh giá tác động môi trường 94
Kết luận chương 3 96
KẾT LUẬN 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lê Minh Nguyệt) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: