Nghiên cứu kết hợp phương pháp Fenton quang hóa và phương pháp sinh học MBBR trong xử lý nước rỉ rác Nam Sơn - Hà Nội


- Các vi sinh vật ưa ấm: Phát triển mạnh ở nhiệt độ 200C – 400C
- Các vi sinh vật ưa nóng: Phát triển mạnh ở nhiệt độ 400C – 700C

Sự phân hủy chất thải rắn trong BCL gồm các giai đoạn sau[8]:

- Giai đoạn 1: Giai đoạn thích nghi ban đầu. Chỉ sau một thời gian ngắn từkhi chất thải được chôn lấp thì quá trình phân hủy hiếu khí sẽ diễn ra, bởi vì trong bãi rác còn có một lượng không khí nhất định nào đó được giữ lại. Giai đoạn này có thể kéo dài một vài ngày cho đến vài tháng phụ thuộc vào tốc độ phân hủy, nguồn vi sinh vật.
- Giai đoạn 2: Giai đoạn chuyển tiếp. Oxy bị cạn kiệt dần và sự phân hủy chuyển sang giai đoạn kị khí. Khi đó Nitrat và sulfat là chất nhận điện tử cho các phản ứng chuyển hóa sinh học và chuyển thành khí nitơ và H2S. Khi thế oxy hóa giảm, vi khuẩn sẽ phân hủy các chất hữu cơ trong rác thải thành CH4 và CO2 sẽ bắt đầu quá trình thủy phân, lên men axit và lên men metan chuyển hóa các chất hữu cơ thành axit hữu cơ và các sản phẩm trung gian khác. Trong giai đoạn này thì pH của nước rỉ rác sẽ giảm xuống do sự hình thành của các loại axit hữu cơ và ảnh hưởng của nồng độ CO2 tăng lên trong bãi rác.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: