ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống truyền lực cho nâng hàng loại 5 tấn (Thuyết minh + Bản vẽ)


Xe nâng hàng là loại xe chuyên dùng phục vụ vào việc vận chuyển, bốc xếp, nâng hạ hàng hoá và được thiết kế dựa trên xe cơ sở có bổ xung thêm  các thiết bị nâng hạ.
Các xe nâng hàng có các phương án dẫn động rất đa dạng như : dẫn động bằng điện, dẫn động băng cơ khí, thuỷ lực hay kết hợp cơ khí và thuỷ lực… Và cơ cấu nâng hạ cũng có nhiều phương án như cơ khí, thuỷ lực… NỘI DUNG.

Chương1 : Tổng quan về xe nâng hàng
1. Định nghĩa……………………….…………………………………… 1
2. Công dụng và phạm vi hoạt động.……………………………………. 1
2.1 .  Công dụng…………………….……………………………………1
 2.2.  Phạm vi hoạt động…….…….…………………………………... 1
3. Cấu tạo chung của xe nâng hàng.…………………………………….. 2
 3.1. Sơ đồ cấu tạo ……….……………………………………………… 2
 3.2. Cơ cấu nâng hàng ………………………………………………….. 3
  3.2.1. Giá nâng hàng………………………………………………... 3
  3.2.2. Thanh đỡ giá nâng hàng ……………………………………… 4
4. Hệ thống truyền lực …………………………………………………... 5
5. Các phương án truyền lực cho xe nâng hàng………………………….. 6
 5.1. Truyền động điện...………………………………………………… 6
 5.2. Truyền động cơ khí………..………………………………………. 7
 5.3. Truyền động thuỷ động…..………………………………………... 8
 5.4 Truyền động thuỷ động thể tích…………………………..………... 9
6. Thông số và tính năng kĩ thuật của xe ( Dựa trên xe cơ sở là xe KOMATSU 6D 102E  )…11
Chương2 : Tính toán lựa chọn động cơ nhiệt và các phần tử thuỷ lực
1.Tính toán lựa chọn động cơ nhiệt…………………………………….. 13
 1.1. Tính ở chế đô di chuyển không hàng……………………………... 13
 1.2.Tính ở chế độ di chuyển có hàng………………………………….. 15
 1.3. Tính ơ chế độ nâng hàng …………………………………………. 16
2. Tính toán các phần tử thuỷ lực……………………………………… 17
 2.1. Tính chọn động cơ thuỷ lực……………………………………….. 17
 2.2. Thể tích làm việc của động cơ…………………………………….. 20
 2.3. Lưu lượng cực đại của bơm……………………………………….. 21
 2.4. áp suất nhỏ nhất của động cơ…………………………………….. 21
 2.5. Lưu lượng lớn nhất của bơm……………………………………… 22
 2.6. Lưu lượng riêng cực đại của bơm…………………………………. 22
 2.7. áp suất cực đại của bơm………………………………………….. 22
 2.8. Tính chọn bơm thuỷ lực và các phần tử thuỷ lực…………………. 23
 2.9. Chọn số xilanh …………………………………………………… 23
 2.10. Thông số kĩ thuật của bơm………………………………………. 24
  2.10.1. Số piston của bơm………………………………………….. 24
  2.10.2. Tỉ số giữa hành trình lớn nhất của piston và đường kính piston. .. 24
  2.10.3 Đường kính của piston và đường kính ngoài của block xilanh. 24
 2.11. Tính sơ bộ đường kính ngoài của block xilanh………………….. 24
 2.12. Thông số kĩ thuật của động cơ thuỷ lực…………………………. 26
   2.12.1 . Số piston của động cơ thuỷ lực.…………………………... 26
   2.12.2. Tỉ số giữa hành trình lớn nhất của piston và đường kính piston. 26
   2.12.3.  Đường kính của piston và đường kính ngoài của block xilanh 26
 2.13. Tính sơ bộ đường kính ngoài của block xilanh của động cơ thuỷ lực 26
Chương 3: Tính toán hộp số
1. Truyền động bánh răng trụ răng thăng của cặp bánh răng thứ 2…… 29
 1.1.  Xác định các ứng suet cho phép ………………………………… 29
 1.2.  Xác định các thông số cơ bản của bộ truyền ……………………. 33
 1.3.  Xác định các thông số ăn khớp ………………………………….. 33
  1.3.1. Xác định môdun của các cặp bánh răng ăn khớp……………. 33
  1.3.2. Xác định số răng…………………………………………….. 34
 1.4.  Các thông số kết cáu cảu bánh răng……………………………… 34
 1.5.  Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc của bánh răng…………………….. 35
 1.6.  Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn………………………………... 37
 1.7.  Kiểm nghiệm răng về độ bền quá tải……………………………... 38
2. Truyền động bánh răng trụ răng thẳng của cặp 1……………………. 38
3. Tính toán thiết kế trục……………………………………………….. 39
 3.1. Chọn vật liệu……………………………………………………… 39
 3.2. Tính thiết kế trục………………………………………………….. 39
  3.2.1. TảI trọng tác dụng lên trục…………………………………... 39
  3.2.2. Tính toán các trục của hộp số……………………………….. 41
  3.2.3. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực……... 44
  3.2.4. Xác định trị số của lực đặt lên các trục….. ………………. 45
 3.3. Kiểm nghiệm trục sơ cấp thứ II của hộp số ………………………. 52
 3.4. Tính chọn ổ lăn……………………………………………………. 56
  3.4.1. Chọn loại ổ lăn……………………………………………. 56
  3.4.2. Chọn cấp chính xác cho ổ…………………………………… 57
  3.4.3. Chọn kích thước ổ lăn……………………………………... 57
Chương4 : Quy trình công nghệ gia công trục hộp số
1. Phân tích yêu cầu của chi tiết ………………………………………. 61
2. Phân tích công nghệ trong kết cấu chi tiết …………………………. 61
3. Phương pháp chế tạo phôi…………………………………………... 62
4. Lập thứ tự các nguyên công ………………………………………... 62
 4.1. Thứ tự  các nguyên công…………………………..……………... 62
 4.2. Thiết kế các nguyên công………………………………………...  62
4.2.1 Nguyên công 1 : Khoả mặt đầu và khoan lỗ tâm……………. 62
4.2.2 Nguyên công 2 : Tiện thô và tiện tinh 1 bên vai trục………… 65
4.2.3 Nguyên công 3 : Tiện thô và tiện tinh vai trục còn lại……….. 66
4.2.4 Nguyên công 4 : Phay rãnh then……………………………... 68
4.2.5 Nguyên công 5 : Mài tinh mặt lắp ổ bi………………………. 69
4.2.6 Nguyên công 6 : Kiểm tra độ đồng tâm giữa 2 mặt trụ lắp ổ bi. 71
5. Tính thời gian cơ bản cho tất cả các nguyên công…………………... 71
Kết luận………………………………………………………………… 75
Tài liệu tham khảo …………………………………………………….. 76

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: