ĐỒ ÁN - Ứng dụng hệ thống SCADA vào trong hệ thống cung cấp nước sạch


Để đáp ứng nhu cầu sản xuất hi ện đại, việc ghép nối mạng nhằm phối hợp hoạt động giữa các thiết bị, thu thập thông tin, tập trung xử lý số li ệu, điều khiển quá trình mềm dẻo, linh hoạt v à trực quan là xu hướng phổ biến nhất hiện nay trong ng ành tự động hóa (TĐH). Thực tế ta nhận thấy, phát triển tích hợp hệ thống theo hướng trên thì việc điều khiển, quản lý, giám sát quá trình sản xuất trở nên linh hoạt và đáng tin cậy hơn, chi phí giá thành hệ thống cũng giảm đáng kể. Vớisự phát triển của khoa học công nghệ hiệnnay, việc ứng dụngkỹ thuật điện tử công suât, tin học cơ khí chính xác để thực hiện TĐH là mạng tính tất yếu. Nên đã đáp ứng được tốc độ xử lý lượng thông tin trao đổi giữa người và máy, giữa máy và máy.


NỘI DUNG:

PHẦN I: Giới thiệu về mạng SCADA ......................................  4
I.  định nghĩa SCADA .......................................................... 4
II.   Các loại hệ thống SCADA............................. ..................  5
1.  Hệ thống SCADA mờ ............. .............................. ......... 5
2. Hệ thống SCADA độc lập ...................................... ........ 6
3. Hệ thống SCADA mạng ................................................. 6
4. Hệ thống SCADA xử lý đồ họa ...................................... 6
5. Đánh giá một hệ SCADA .................. ............................  6
III. Cấu trúc hệ thống SCADA ............................................. 7
IV. Mô hình phân cấp chức năng .........................................  9
1. Mô hình phân cấp ......................................................... 10
2. Nhiệm vụ chức năng của từng cấp ................................ 12
PHẦN II:  Ưng dụng SCADA cho hệ thống.............................14
I. Nguyên lý hoạt động cơ bản và............................................  14
1. Nguyên lý hoạt động cơ bản .........................................   14
2. Q uy trình sản xuất của một hệ thống ...........................  15
II. Xây dựng mạng SCADA cho hệ thống .. ............................   16
1. Trung tâm điều độ ...................................................... . 16
2. Phòng điều độ xí nghiệp .............................................. 18
3. Phòng điều độ nhà máy ...............................................  18
4. Trạm vận hành .............................................................   18
5. Thi ết bị ghép nối …………………………………….  18 
6.  Thiết bị chuyển đổi truyền thông ................................18
7. Các tín hi ệu đo lường cần thiết ...................................  18
III.  Một số thiết bị sử dụng trong hệ thống ......................... 19
1. Cấu hình m ạng SCADA biến tần................................    19
2. Đo lưu lượng ................................................................. 20
3. Đo áp lực.......................................................... .............. 21
4. Đo độ đục và độ lắng cặn .............................................   22
IV. Phần mềm giao diện HMI ............................................... 23
Kết luận .................................................... .............................. .... 28

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: