Quản lý hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mầm non quận hoàn kiếm, hà nội theo hướng chuẩn phát triển của trẻ


Thực hiện lộ trình “Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của thành phố Hà Nội, ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục mầm non luôn nói riêng, hướng đến mục tiêu: Xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục mầm non thủ đô Hà Nội cả về quy mô và chất lượng, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng xã hội học tập, tạo tiền đề phát triển kinh tế tri thức, phục vụ thiết thực yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá thủ đô và đất nước. Mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ trẻ đạt chuẩn phát triển năm 2020 đạt 90% trở lên; giảm tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng năm 2015 xuống dưới 7%, năm 2020 xuống 3%.


NỘI DUNG:

1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................. 3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................ 3
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .......................................................... 4
5. Giả thuyết khoa học .................................................................................. 4
6. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 4
7. Phương pháp nghiên cứu........................................................................... 5
8. Cấu trúc luận văn ...................................................................................... 5
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM
SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON THEO
CHUẨN PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ .............................................................. 7
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ............................................................. 7
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài ......................................................... 7
1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước .......................................................... 8
1.2. Một số khái niệm cơ bản.................................................................... 10
1.2.1. Trẻ mầm non ................................................................................. 10
1.2.2. Chăm sóc trẻ em ............................................................................ 10
1.2.3. Nuôi dưỡng trẻ em ........................................................................ 11
1.2.4. Chuẩn phát triển của trẻ ................................................................ 11
1.2.5. Quản lý hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non ................ 11
1.3. Trường mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân ..................... 12
1.3.1. Khái niệm trường mầm non .......................................................... 12
1.3.2. Mục tiêu giáo dục Mầm non ........................................................ 14
1.3.3. Nhiệm vụ giáo dục Mầm non........................................................ 14
1.3.4.Đặc trưng của giáo dục Mầm non .................................................. 14
1.4. Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non ............................. 17
1.4.1.Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non ........................................ 17
1.4.2. Chăm sóc giáo dục vệ sinh cho trẻ mầm non ............................... 17
1.4.3. Chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn cho trẻ mầm non .............. 19
1.4.4. Tổ chức ăn ngủ cho trẻ mầm non.................................................. 20
1.4.5. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm
sóc giáo dục trẻ em cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng ............................ 22
1.5. Quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở các trường mầm
non theo chuẩn phát triển của trẻ ........................................................... 23
1.5.1. Giới thiệu bộ chuẩn phát triển của trẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định................................................................................................... 23
1.5.2. Mục tiêu của quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở
trường mầm non theo chuẩn phát triển của trẻ ....................................... 30
1.5.3. Nội dung quản lý hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở trường
mầm non theo chuẩn phát triển của trẻ ................................................... 30
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi
dưỡng trẻ ở các trường Mầm non theo chuẩn phát triển của trẻ ........ 37
1.6.1. Yếu tố khách quan......................................................................... 37
1.6.2. Yếu tố chủ quan ............................................................................ 38
Kết luận chương 1 ......................................................................................... 40
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC,
NUÔI DƯỠNG Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN HOÀN KIẾM,
HÀ NỘI .......................................................................................................... 41
2.1. Khái quát về Giáo dục mầm non quận Hoàn Kiếm, Thành phố
Hà Nội ......................................................................................................... 41
2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Chính trị, Văn hoá - Xã
hội của quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội......................................... 41

2.1.2. Khái quát về Giáo dục mầm non quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà
Nội ........................................................................................................... 43
2.1.3. Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho giáo dục mầm non.......... 47
2.1.4. Đội ngũ .......................................................................................... 48
2.1.5. Công tác bồi dưỡng đội ngũ .......................................................... 54
2.2. Thực trạng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở các trường
mầm non quận Hoàn Kiếm ...................................................................... 55
2.2.1. Nhận thức về hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở các trường
mầm non quận Hoàn Kiếm ..................................................................... 55
2.2.2. Thực trạng thực hiện nội dung, phương pháp, hình thức chăm
sóc, nuôi dưỡng trẻ ở các trường mầm non quận Hoàn Kiếm ............... 58
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các
trường mầm non quận Hoàn Kiếm ......................................................... 70
2.3.1. Thực trạng công tác lập kế hoạch quản lý hoạt động chăm sóc,
nuôi dưỡng trẻ ở các trường mầm non quận Hoàn Kiếm ....................... 70
2.3.2. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ
ở các trường mầm non quận Hoàn Kiếm ................................................ 72
2.3.3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của
trường mầm non quận Hoàn Kiếm ......................................................... 77
2.3.4.Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng
trẻ ở các trường mầm non quận Hoàn Kiếm ........................................... 78
2.4. Thực trạng mức độ yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc,
nuôi dưỡng trẻ ........................................................................................... 80
Kết luận Chương 2 ........................................................................................ 85
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, NUÔI
DƯỠNG TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH
PHỐ HÀ NỘI................................................................................................. 86

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng chăm sóc,
nuôi dưỡng trẻ mầm non .......................................................................... 86
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống ............................................... 86
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa ................................................. 86
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .................................................. 86
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả................................................ 86
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu dạy học và đảm bảo tính thực tiễn 87
3.2. Các biện pháp được đề xuất .............................................................. 87
3.2.1. Biện pháp 1. Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động chăm sóc,
nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non theo chuẩn phát triển của trẻ và
phù hợp với điều kiện nhà trường ........................................................... 87
3.2.2. Biện pháp 2: Quy trình hóa công tác quản lý hoạt động chăm sóc,
nuôi dưỡng trẻ theo chuẩn phát triển của trẻ .......................................... 90
3.2.3.Biện pháp 3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục trẻ mầm non
theo chuẩn phát triển của trẻ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và
nhân viên ................................................................................................. 94
3.2.4.Biện pháp 4. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xếp loại cán bộ giáo
viên nhân viên trường mầm non dựa trên kết quả phát triển của trẻ ...... 96
3.2.5. Biện pháp 5: Xây dựng quy định quản lý đội ngũ giáo viên, nhân
viên gắn với công tác thi đua và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đãi
ngộ ......................................................................................................... 101
3.2.6. Biện pháp 6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm
non và phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo chuẩn phát triển của trẻ cho
các bậc cha mẹ, cộng đồng.................................................................... 106
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ..................................................... 109
3.4. Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện
pháp .......................................................................................................... 110
3.4.1. Mục đích ..................................................................................... 110
3.4.2. Phương pháp ............................................................................... 110
3.4.3. Kết quả ........................................................................................ 110
Kết luận chương 3 ....................................................................................... 115
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................. 116
1. Kết luận ................................................................................................ 116
2. Khuyến nghị......................................................................................... 118
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 121
PHỤ LỤC………………………………………………………………...123
Phụ lục 1……………………………………………………………... 123
Phụ lục 2……………………………………………………………... 129
Phụ lục 3……………………………………………………………... 137

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Trần Văn Thịnh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: