SÁCH - Hóa phân tích - Tập 1 (PGS.TS. Võ Thị Bạch Huệ Cb)


NỘI DUNG:

Phần I. ĐẠI CƯƠNG

Chương 1. Đại cương hóa phân tích
Chương 2. Cân bằng hóa học
Chương 3. Sử dụng thống kê trong phân tích số liệu

Phần II. PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

Chương 4. Nồng độ dung dịch
Chương 5. Phương pháp phân tích khối lượng
Chương 6. Phương pháp phân tích thể tích
Chương 7. Phương pháp acid - base
Chương 8. Phương pháp oxy hóa - khử
Chương 9. Phương pháp kết tủa
Chương 10. Phương pháp tạo phứcNỘI DUNG:

Phần I. ĐẠI CƯƠNG

Chương 1. Đại cương hóa phân tích
Chương 2. Cân bằng hóa học
Chương 3. Sử dụng thống kê trong phân tích số liệu

Phần II. PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

Chương 4. Nồng độ dung dịch
Chương 5. Phương pháp phân tích khối lượng
Chương 6. Phương pháp phân tích thể tích
Chương 7. Phương pháp acid - base
Chương 8. Phương pháp oxy hóa - khử
Chương 9. Phương pháp kết tủa
Chương 10. Phương pháp tạo phức


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: