SÁCH SCAN - Môi trường đô thị (TS. Nguyễn Trọng Phượng)NỘI DUNG:

Chương 1. Các khái niệm cơ bản   

1.1. Các khái niệm về môi trường   
1.2. Sinh thái học và hệ sinh thái 
1.3. Phát triển bền vững   

Chương 2. Môi trường đô thị và các yếu tố tác động 
 
2.1. Cấu trúc và chức năng của đô thị   
2.2. Môi trường đô thị   
2.3. Môi trường khu nhà ở   
2.4. Các vấn đề môi trường khác của đô thị [18]   
2.5. Các yếu tố tác động đến môi trường đô thị   


Chương 3. Quy hoạch môi trường đô thị

3.1. Quy hoạch môi trường [18] 
3.2. Quy hoạch môi trường đô thị [20], [1]   

Chương 4. Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường

4.1. Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và đánh giá tác động môi trường (ĐTM) [1], [5]   
4.2. Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và đánh giá tác động
       môi trường (ĐTM) trên thế giới [5]   
4.3. ĐMC và ĐTM ở Việt Nam   
4.4. Đánh giá kết quả thực hiện ĐMC và ĐTM ở Việt Nam   
4.5. Đánh giá môi trường chiến lược đối với đồ án quy hoạch xây dựng   
4.6. Đánh giá môi trường chiến lược đồ án quy hoạch  xây dựng vùng [5]   
4.7. Đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựngđô thị [5]   
4.8. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường [5] 

Chương 5. Cây xanh đối với  môi trường đô thị   

5.1. Vai trò của cây xanh đối với môi trường đô thị [5],[15]   
5.2. Tổ chức hệ thống cây xanh trong thành phố   

Chương 6. Quản lý môi trường đô thị   

6.1. Khái niệm về quản lý môi trường   
6.2. Hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường của nước ta   
6.3. Một số công cụ kinh tế trong quản lý môi trường   
6.4. Quản lý các thành phần môi trường đô thị [6]   

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOADNỘI DUNG:

Chương 1. Các khái niệm cơ bản   

1.1. Các khái niệm về môi trường   
1.2. Sinh thái học và hệ sinh thái 
1.3. Phát triển bền vững   

Chương 2. Môi trường đô thị và các yếu tố tác động 
 
2.1. Cấu trúc và chức năng của đô thị   
2.2. Môi trường đô thị   
2.3. Môi trường khu nhà ở   
2.4. Các vấn đề môi trường khác của đô thị [18]   
2.5. Các yếu tố tác động đến môi trường đô thị   


Chương 3. Quy hoạch môi trường đô thị

3.1. Quy hoạch môi trường [18] 
3.2. Quy hoạch môi trường đô thị [20], [1]   

Chương 4. Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường

4.1. Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và đánh giá tác động môi trường (ĐTM) [1], [5]   
4.2. Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và đánh giá tác động
       môi trường (ĐTM) trên thế giới [5]   
4.3. ĐMC và ĐTM ở Việt Nam   
4.4. Đánh giá kết quả thực hiện ĐMC và ĐTM ở Việt Nam   
4.5. Đánh giá môi trường chiến lược đối với đồ án quy hoạch xây dựng   
4.6. Đánh giá môi trường chiến lược đồ án quy hoạch  xây dựng vùng [5]   
4.7. Đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựngđô thị [5]   
4.8. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường [5] 

Chương 5. Cây xanh đối với  môi trường đô thị   

5.1. Vai trò của cây xanh đối với môi trường đô thị [5],[15]   
5.2. Tổ chức hệ thống cây xanh trong thành phố   

Chương 6. Quản lý môi trường đô thị   

6.1. Khái niệm về quản lý môi trường   
6.2. Hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường của nước ta   
6.3. Một số công cụ kinh tế trong quản lý môi trường   
6.4. Quản lý các thành phần môi trường đô thị [6]   

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: