SÁCH - Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) (GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu)


Trình bày các nội dung thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) ứng dụng trong lĩnh vực Dược: Quá trình hình thành - quốc tế hoá nguyên tắc GLP, giới thiệu các nguyên tắc, khái quát ISO/IEC17025, triển khai GLP trong kiểm nghiệm thuốc; các nguyên tắc thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc như tổ chức, nhân lực, cơ sở hạ tầng, quản lý chất lượng, thuốc thử, chất đối chiếu, thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, phương pháp phân tích, mẫu kiểm nghiệm...; các bước triển khai thực hiện GLP


NỘI DUNG:

Chương 1: Giới thiệu các nội dung rất đại cương về quá trình hình thành và lịch sử phát triển của các nguyên tắc thực hành tốt phòng thí nghiệm chủ yếu là GLP của ISO/IEC 17025.

Chương 2: Giới thiệu những nội dung cơ bản của nguyên tắc Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc.

Chương 3: Giới thiệu tóm tắt các công việc cần thực hiện khi triển khai GLP.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: