Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp sản xuất sơn


Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp sản xuất sơn được biên soạn trong khuôn khổhợp tác giữa Hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp (CPI), thuộc chương trình Hợp tác Việt nam Đan mạch về Môi trường (DCE), BộCông thương. Tài liệu này được các chuyên gia chuyên ngành trong nước biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơbản cũng nhưcác thông tin công nghệnên tham khảo và trình tựtriển khai áp dụng sản xuất sạch hơn.

NỘI DUNG:

Mở đầu .............................................................................................................. 4
1  Giới thiệu chung ......................................................................................... 5
1.1  Sản xuất sạch hơn .............................................................................. 5
1.2  Mô tảngành công nghiệp sản xuất sơn ởViệt Nam .......................... 6
1.2.1  Vềquy mô ................................................................................... 6
1.2.2  Vềnguyên liệu ............................................................................. 8
1.2.3  Vềmáy móc thiết bịvà trình độcông nghệ................................. 8
1.2.4  Vềsản phẩm ............................................................................... 9
1.3  Quá trình sản xuất sơn ..................................................................... 10
1.3.1  Sơn dung môi hữu cơ................................................................ 10
1.3.2  Sơn bột ...................................................................................... 13
1.3.3  Sơn nhũtương gốc nước .......................................................... 15
1.3.4  Các quá trình phụtrợ................................................................ 16
2  Sửdụng tài nguyên, tác động đến môi trường và an toàn sản xuất ........ 17
2.1  Tiêu thụtài nguyên ........................................................................... 18
2.2  Tác động đến môi trường ................................................................. 20
2.2.1  Nước thải ................................................................................... 22
2.2.2  Khí thải ...................................................................................... 23
2.2.3  Chất thải rắn .............................................................................. 23
2.3  An toàn sản xuất ............................................................................... 23
2.4  Tiềm năng sản xuất sạch hơn của ngành sơn ................................. 24
3  Cơhội sản xuất sạch hơn ........................................................................ 25
3.1  Quản lý nội vi, quản lý sản xuất tốt ................................................... 25
3.2  Thay đổi/Cải tiến qui trình, thiết bị.................................................... 26
3.2.1  Thay đổi cải tiến thiết bị............................................................. 26
3.2.2  Cải tiến quy trình ....................................................................... 27
3.2.3  Tự động hóa quy trình ............................................................... 27
3.3  Thay đổi nguyên vật liệu ................................................................... 27
3.3.1  Sửdụng bột màu và bột độn dạng nhão ................................... 27
3.3.2  Thay hóa chất bằng loại ít độc hại hơn ..................................... 27
3.3.3  Sửdụng chất phân tán làm giảm dung môi sửdụng ................ 28
3.4  Tuần hoàn, thu hồi, tái sửdụng chất thải ......................................... 29
3.4.1  Đối với dung môi, sơn ............................................................... 29
3.4.2  Thu hồi nguyên liệu bột màu, bột độn ....................................... 30
3.5  Thay đổi sản phẩm ........................................................................... 30
3.6  Một sốcơhội SXSH trong khu vực phụtrợ...................................... 31
3.6.1  Tránh rò rỉkhí nén ..................................................................... 31
3.6.2  Kiểm soát nhiệt độbốc hơi của hệthống máy lạnh................... 31
3.6.3  Giảm áp máy nén khí ................................................................ 32
4  Thực hiện sản xuất sạch hơn .................................................................. 33
4.1  Bước 1: Khởi động ........................................................................... 33
4.1.1  Công việc 1: Thành lập nhóm đánh giá SXSH .......................... 34
4.1.2  Công việc 2: Phân tích các công đoạn và xác định lãng phí ..... 37
4.2  Bước 2: Phân tích các công đoạn sản xuất ...................................... 43
4.2.1  Công việc 3: Chuẩn bịsơ đồdây chuyền sản xuất ................... 43
4.2.2  Công việc 4: Cân bằng vật liệu .................................................. 44
4.2.3  Công việc 5: Xác định chi phí của dòng thải ............................. 47
4.2.4  Công việc 6: Xác định các nguyên nhân của dòng thải ............. 48
4.3  Bước 3: Đềra các giải pháp SXSH .................................................. 51
4.3.1  Công việc 7: Đềxuất các cơhội SXSH ..................................... 51
4.3.2  Công việc 8: Lựa chọn các cơhội có thểthực hiện được ......... 53
Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp sản xuất sơn Trang 3/67
4.4  Bước 4: Chọn lựa các giải pháp SXSH ............................................ 54
4.4.1  Công việc 9: Phân tích tính khảthi vềkỹthuật ......................... 54
4.4.2  Công việc 10: Phân tích tính khảthi vềmặt kinh tế.................. 55
4.4.3  Công việc 11: Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường ................. 56
4.4.4  Công việc 12: Lựa chọn các giải pháp thực hiện ...................... 57
4.5  Bước 5: Thực hiện các giải pháp SXSH ........................................... 58
4.5.1  Công việc 13: Chuẩn bịthực hiện ............................................. 58
4.5.2  Công việc 14: Thực hiện các giải pháp ..................................... 59
4.5.3  Công việc 15: Quan trắc và đánh giá các kết quả..................... 59
4.6  Bước 6: Duy trì SXSH ...................................................................... 59
4.6.1  Công việc 16: Duy trì SXSH ...................................................... 60
4.6.2  Các yếu tốbất lợi cho việc thực hiện SXSH.............................. 60
4.6.3  Các yếu tốthành công của chương trình SXSH ....................... 61
5  Xửlý môi trường ...................................................................................... 61
5.1  Xửlý khí thải ..................................................................................... 61
5.2  Xửlý nước thải ................................................................................. 63
5.3  Xửlý chất thải rắn ............................................................................. 67
6  Tài liệu tham khảo .................................................................................... 67

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: