Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành luyện thép lò điện hồ quang


Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành sản xuất thép bằng lò điện hồquang được biên soạn trong khuôn khổhợp tác giữa Hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp (CPI), thuộc chương trình Hợp tác Việt nam Đan mạch vềMôi trường (DCE), BộCông thương và Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam, thuộc Viện Khoa học và Công nghệMôi trường, trường Đại học Bách khoa Hà nội. Tài liệu này được các chuyên gia chuyên ngành trong nước biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơbản cũng nhưcác thông tin công nghệ nên tham khảo và trình tựtriển khai áp dụng sản xuất sạch hơn.


NỘI DUNG:

Mở đầu............................................................................................................... 3
1.  Giới thiệu chung.......................................................................................... 4
1.1 Mô tảngành sản xuất thép.......................................................................... 4
1.2 Quá trình sản xuất thép bằng lò điện hồquang .......................................... 6
1.2.1  Chuẩn bịliệu................................................................................... 6
1.2.2  Nạp liệu .......................................................................................... 7
1.2.3  Nấu chảy ........................................................................................ 7
1.2.4  Rót thép và ra xỉ ............................................................................. 8
1.2.5  Tinh luyện ....................................................................................... 8
1.2.6  Đúc liên tục..................................................................................... 8
2.  Sửdụng tài nguyên, ô nhiễm môi trường và an toàn sản xuất................... 9
2.1 Tiêu thụnguyên nhiên liệu ........................................................................ 10
2.2 Các vấn đềmôi trường và an toàn sản xuất............................................. 11
2.2.1  Khí thải ......................................................................................... 11
2.2.2  Chất thải rắn ................................................................................. 12
2.2.3  Nước thải...................................................................................... 14
2.2.4  Tiếng ồn........................................................................................ 14
2.2.5  Cháy nổvà an toàn trong sản xuất............................................... 14
2.3 Tiềm năng của sản xuất sạch hơn…………………………………………… 15
3.  Cơhội sản xuất sạch hơn......................................................................... 15
3.1 Loại bỏchất phi kim loại, băm, chặt nhỏnguyên liệu……………………… 15
3.2 Vận hành lò điện chế độsiêu cao công suất………………………………...16
3.3 Làm nguội tường lò và nắp lò bằng nước …………………………………...16
3.4 Phun ôxy-nhiên liệu và phun ôxy……………………………….................... 16
3.5 Hệthống ra thép ở đáy lò ………………………………………....................16
3.6 Công nghệxỉbọt …………………………………………………....................16
3.7 Tinh luyện lò thùng ………………………………………………....................17
3.8 Tự động hoá…………… …………………………………………...................17
3.9 Nung sơbộthép phế…. …………………………………………...................17
3.10  Hệthống nước làm nguội khép kín………………………………………. 18
3.11  Sửdụng lại xỉlò điện …………………………………………...................18
3.12  Tái sửdụng bụi lò điện …………………………………………................18
3.13  Các giải pháp liên quan đến quản lý và xửlý môi trường…................. 19
3.13.1  Các hệthống thu gom phát tán hiện đại................................... 19
3.13.2  Giảm phát thải ô nhiễm hữu cơ................................................ 20
3.13.3  Công nghệcháy sau kết hợp với xửlý khói ............................. 20
3.13.4  Phun bột than cốc đểxửlý khí thải .......................................... 20
4.  Thực hiện sản xuất sạch hơn ................................................................... 21
4.1 Bước 1: Khởi động.................................................................................... 21
4.1.1  Nhiệm vụ1: Thành lập nhóm đánh giá SXSH.............................. 22
4.1.2  Nhiệm vụ2: Phân tích các công đoạn và xác định lãng phí......... 24
4.2 Bước 2: Phân tích các công đoạn sản xuất .............................................. 29
4.2.1  Nhiệm vụ3: Chuẩn bịsơ đồdây chuyền sản xuất....................... 29
4.2.2  Nhiệm vụ4: Cân bằng nguyên nhiên vật liệu............................... 29
4.2.3  Nhiệm vụ5: Xác định chi phí của dòng thải ................................. 33
4.2.4  Nhiệm vụ6: Xác định các nguyên nhân của dòng thải ................ 36
4.3 Bước 3: Đềra các giải pháp SXSH .......................................................... 38
4.3.1  Nhiệm vụ7: Đềxuất các cơhội SXSH......................................... 38
4.3.2  Nhiệm vụ8: Lựa chọn các cơhội có thểthực hiện được ............ 40
2 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành luyện thép lò điện hồquang
4.4 Bước 4: Chọn lựa các giải pháp SXSH .................................................... 41
4.4.1  Nhiệm vụ9: Phân tích tính khảthi vềkỹthuật ............................. 41
4.4.2  Nhiệm vụ10: Phân tích tính khảthi vềmặt kinh tế...................... 42
4.4.3  Nhiệm vụ11: Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường .................... 43
4.4.4  Nhiệm vụ12: Lựa chọn các giải pháp thực hiện .......................... 43
4.5 Bước 5: Thực hiện các giải pháp SXSH ................................................... 44
4.5.1  Nhiệm vụ13: Chuẩn bịthực hiện ................................................. 44
4.5.2  Nhiệm vụ14: Thực hiện các giải pháp ......................................... 45
4.5.3  Nhiệm vụ15: Quan trắc và đánh giá các kết quả......................... 45
4.6 Bước 6: Duy trì SXSH............................................................................... 46
4.6.1  Nhiệm vụ16: Duy trì SXSH .......................................................... 46
5.  Xửlý môi trường....................................................................................... 47
5.1 Lọc bụi tĩnh điện........................................................................................ 47
5.2 Lọc bụi túi vải ............................................................................................ 49
5.3 Cyclon ....................................................................................................... 49
5.4 Máy lọc khí ướt tinh (Fine Wet Scrubber) ................................................. 49
5.5 Khửlưu huỳnh ướt.................................................................................... 50
5.6 Cacbon hoạt tính tái sinh (Regenerative Activated carbon-RAC) ............. 50
5.7 Hoàn nguyên bằng chất xúc tác (Selective Catalytic Reduction-SCR) ..... 51

LINK DOWNLOAD


Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành sản xuất thép bằng lò điện hồquang được biên soạn trong khuôn khổhợp tác giữa Hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp (CPI), thuộc chương trình Hợp tác Việt nam Đan mạch vềMôi trường (DCE), BộCông thương và Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam, thuộc Viện Khoa học và Công nghệMôi trường, trường Đại học Bách khoa Hà nội. Tài liệu này được các chuyên gia chuyên ngành trong nước biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơbản cũng nhưcác thông tin công nghệ nên tham khảo và trình tựtriển khai áp dụng sản xuất sạch hơn.


NỘI DUNG:

Mở đầu............................................................................................................... 3
1.  Giới thiệu chung.......................................................................................... 4
1.1 Mô tảngành sản xuất thép.......................................................................... 4
1.2 Quá trình sản xuất thép bằng lò điện hồquang .......................................... 6
1.2.1  Chuẩn bịliệu................................................................................... 6
1.2.2  Nạp liệu .......................................................................................... 7
1.2.3  Nấu chảy ........................................................................................ 7
1.2.4  Rót thép và ra xỉ ............................................................................. 8
1.2.5  Tinh luyện ....................................................................................... 8
1.2.6  Đúc liên tục..................................................................................... 8
2.  Sửdụng tài nguyên, ô nhiễm môi trường và an toàn sản xuất................... 9
2.1 Tiêu thụnguyên nhiên liệu ........................................................................ 10
2.2 Các vấn đềmôi trường và an toàn sản xuất............................................. 11
2.2.1  Khí thải ......................................................................................... 11
2.2.2  Chất thải rắn ................................................................................. 12
2.2.3  Nước thải...................................................................................... 14
2.2.4  Tiếng ồn........................................................................................ 14
2.2.5  Cháy nổvà an toàn trong sản xuất............................................... 14
2.3 Tiềm năng của sản xuất sạch hơn…………………………………………… 15
3.  Cơhội sản xuất sạch hơn......................................................................... 15
3.1 Loại bỏchất phi kim loại, băm, chặt nhỏnguyên liệu……………………… 15
3.2 Vận hành lò điện chế độsiêu cao công suất………………………………...16
3.3 Làm nguội tường lò và nắp lò bằng nước …………………………………...16
3.4 Phun ôxy-nhiên liệu và phun ôxy……………………………….................... 16
3.5 Hệthống ra thép ở đáy lò ………………………………………....................16
3.6 Công nghệxỉbọt …………………………………………………....................16
3.7 Tinh luyện lò thùng ………………………………………………....................17
3.8 Tự động hoá…………… …………………………………………...................17
3.9 Nung sơbộthép phế…. …………………………………………...................17
3.10  Hệthống nước làm nguội khép kín………………………………………. 18
3.11  Sửdụng lại xỉlò điện …………………………………………...................18
3.12  Tái sửdụng bụi lò điện …………………………………………................18
3.13  Các giải pháp liên quan đến quản lý và xửlý môi trường…................. 19
3.13.1  Các hệthống thu gom phát tán hiện đại................................... 19
3.13.2  Giảm phát thải ô nhiễm hữu cơ................................................ 20
3.13.3  Công nghệcháy sau kết hợp với xửlý khói ............................. 20
3.13.4  Phun bột than cốc đểxửlý khí thải .......................................... 20
4.  Thực hiện sản xuất sạch hơn ................................................................... 21
4.1 Bước 1: Khởi động.................................................................................... 21
4.1.1  Nhiệm vụ1: Thành lập nhóm đánh giá SXSH.............................. 22
4.1.2  Nhiệm vụ2: Phân tích các công đoạn và xác định lãng phí......... 24
4.2 Bước 2: Phân tích các công đoạn sản xuất .............................................. 29
4.2.1  Nhiệm vụ3: Chuẩn bịsơ đồdây chuyền sản xuất....................... 29
4.2.2  Nhiệm vụ4: Cân bằng nguyên nhiên vật liệu............................... 29
4.2.3  Nhiệm vụ5: Xác định chi phí của dòng thải ................................. 33
4.2.4  Nhiệm vụ6: Xác định các nguyên nhân của dòng thải ................ 36
4.3 Bước 3: Đềra các giải pháp SXSH .......................................................... 38
4.3.1  Nhiệm vụ7: Đềxuất các cơhội SXSH......................................... 38
4.3.2  Nhiệm vụ8: Lựa chọn các cơhội có thểthực hiện được ............ 40
2 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành luyện thép lò điện hồquang
4.4 Bước 4: Chọn lựa các giải pháp SXSH .................................................... 41
4.4.1  Nhiệm vụ9: Phân tích tính khảthi vềkỹthuật ............................. 41
4.4.2  Nhiệm vụ10: Phân tích tính khảthi vềmặt kinh tế...................... 42
4.4.3  Nhiệm vụ11: Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường .................... 43
4.4.4  Nhiệm vụ12: Lựa chọn các giải pháp thực hiện .......................... 43
4.5 Bước 5: Thực hiện các giải pháp SXSH ................................................... 44
4.5.1  Nhiệm vụ13: Chuẩn bịthực hiện ................................................. 44
4.5.2  Nhiệm vụ14: Thực hiện các giải pháp ......................................... 45
4.5.3  Nhiệm vụ15: Quan trắc và đánh giá các kết quả......................... 45
4.6 Bước 6: Duy trì SXSH............................................................................... 46
4.6.1  Nhiệm vụ16: Duy trì SXSH .......................................................... 46
5.  Xửlý môi trường....................................................................................... 47
5.1 Lọc bụi tĩnh điện........................................................................................ 47
5.2 Lọc bụi túi vải ............................................................................................ 49
5.3 Cyclon ....................................................................................................... 49
5.4 Máy lọc khí ướt tinh (Fine Wet Scrubber) ................................................. 49
5.5 Khửlưu huỳnh ướt.................................................................................... 50
5.6 Cacbon hoạt tính tái sinh (Regenerative Activated carbon-RAC) ............. 50
5.7 Hoàn nguyên bằng chất xúc tác (Selective Catalytic Reduction-SCR) ..... 51

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: