Thực trạng thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận đống đa, thành phố hà nội


Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quan trọng của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu duy nhất và thống nhất quản lý song lại không trực tiếp chiếm hữu, sử dụng mà giao đất, cho thuê đất cho các cá nhân, tổ chức và công nhận quyền sử dụng đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa nhà nước và người sử dụng đất, là cơ sở pháp lý để nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của họ, là cơ sở để người sử dụng đất được phép thực hiện đầy đủ và trọn vẹn quyền năng sử dụng đất của mình. Vì thế, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa rất lớn đối với người sử dụng đất, là mong mỏi, là nguyện vọng chính đáng của mỗi người dân.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng giữ một vai trò hết sức quan trọng. Bởi, trên cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, Nhà nước có thể dễ dàng nắm được tình hình khai thác, sử dụng, biến động của đất đai, từ đó giúp việc đề ra các chính sách về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển. Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn giúp thực hiện tốt các công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Đồng thời, nó cũng là cơ sở để giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai. Mặt khác, thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà nước có thể quản lý đất đai trên toàn lãnh thổ, kiểm soát được việc mua bán, giao dịch trên thị trường và thu được nguồn tài chính lớn. Do đó, tiến độ và mức độ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân là thước đo trình độ quản lý đất đai của Nhà nước, giúp Nhà nước kiểm soát tình hình đất đai một cách hiệu quả. Vì vậy, vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn được nhà nước và chính quyền địa phương các cấp đặc biệt chú trọng, quan tâm

NỘI DUNG:

Chƣơng 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM........................8
1.1 Tổng quan thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8

1.1.1 Khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất........................................8

1.1.2 Khái niệm pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...........10

1.1.3 Khái niệm thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất .................................................................................................................11

1.1.4 Mục đích, ý nghĩa của thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất .........................................................................................................13

1.2 Sơ lƣợc quá trình phát triển của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất ở Việt Nam ..........................................................................................15

1.3 Quy định của pháp luật hiện hành về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất ............................................................................................................................22

1.3.1 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ..............................22

1.3.2 Đối tượng và điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...26

1.3.3 Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ............................30

1.3.4 Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ......................31

1.3.5 Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .....................................34

1.3.6 Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ..............................................................................................34

1.4 Các yếu tố chi phối, ảnh hƣởng tới thi hành pháp luật về cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất ở Việt Nam.....................................................................40

1.5 Bài học kinh nghiệm từ một số nƣớc phát triển trên thế giới về thi hành
pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ........................................43

KẾT LUẬN CHƢƠNG I ........................................................................................49

Chƣơng 2

THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ
HÀ NỘI ....................................................................................................................50
2.1 Tổng quan về quận Đống Đa của thành phố Hà Nội ..................................50

2.1.1 Điều kiện tự nhiên của quận Đống Đa.....................................................50

2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội của quận Đống Đa .........................................55

2.1.3 Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến thực tiễn thi
hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận
Đống Đa .............................................................................................................59

2.2 Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn
quận Đống Đa ..........................................................................................................60

2.3 Những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại
trong quá trình thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trên địa bàn quận Đống Đa ....................................................................................71

2.3.1 Những thuận lợi .......................................................................................71

2.3.2 Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại ..74

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2........................................................................................86

Chƣơng 3

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUA THỰC TIỄN THI
HÀNH CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ..................................87
3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất qua việc hoàn thiện chính sách, những bất cập trong quy
định của pháp luật hiện hành.................................................................................87

3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ..............................................................................................87

3.1.2 Định hướng hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất .................................................................................................................88

3.1.3 Hoàn thiện những bất cập trong một số quy định của pháp luật hiện hành
về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .......................................................89

3.2 Một số giải pháp nâng cụ thể nhằm cao hiệu quả thực thi pháp luật về cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho quận Đống Đa nói riêng và các địa
phƣơng khác trên toàn quốc nói chung ................................................................92

3.2.1 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.................92

3.2.2 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ....................................................97

3.2.3 Giải pháp về kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao năng lực, trình độ
chuyên môn và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức ................................ 100

3.2.4 Giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của người dân............................. 101

3.2.5 Giải pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm ................. 103

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3..................................................................................... 105

KẾT LUẬN ........................................................................................................... 107

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Nguyễn Huyền) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: