TIỂU LUẬN - Mạch đo nhiệt độ điều khiển động cơ, hiển thị LCD


Nhiệt độ là một đại lượng vật lý vô hướng. Để đo đạc và tính toán giá trị của nó ta phải dùng các bộ  cảm biến. Mạch đo nhiệt độ dùng các loại bộ cảm biến LM35. Các bộ cảm biến LM35 là bộ cảm biến nhiệt, mạch tích hợp chính xác cao mà điện áp đầu ra của nó tỷ lệ tuyến tính với nhiệt độ theo thang độ Celsius (*).


NỘI DUNG:

MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ HIỂN THỊ LCD  ..........................................................  2
I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ.  ................................  2
1.1. Khái niệm mạch đo nhiệt độ.  .........................................................................................................  2
1.2. Mô hình điều khiển động cơ.  .........................................................................................................  2
1.3. Hiển thị LCD.  .................................................................................................................................  2
II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG PIC16F877A.  .......................................................................................  2
2.1. Chức năng ADC trong PIC16F877A.  ............................................................................................  2
2.2. Cài đặt chế độ ADC.  ......................................................................................................................  3
III. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA IC LM35.  ..................................................................................  6
IV. KHỐI HIỂN THỊ LCD.  ......................................................................................................................  7
4.1. Cách nối dây trong LCD  ................................................................................................................  7
4.2. Các hàm cơ bản trong LCD ...........................................................................................................  7
V. CÁC CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ.  ..........................................................................................  8
5.1. Chế độ chọn mode hiển thị ..........................................................................................................  10
5.2. Chế độ giảm mức điều chỉnh ngưỡng nhiệt độ bật/tắt động cơ. ..................................................  10
5.3. Chế độ tăng mức điều chỉnh ngưỡng nhiệt độ bật/tắt động cơ.....................................................  11
5.4. Chế độ bật - tắt động cơ.  ..............................................................................................................  11
VI. CÁC KHỐI CHỨC NĂNG KHÁC.  .................................................................................................  12
6.1. Tần số hoạt động  ..........................................................................................................................  12
6.2. Nguồn cung cấp cho PIC .............................................................................................................  12
VII. CODE NẠP CHO PIC16F877A .....................................................................................................  13
VIII. SƠ ĐỒ MẠCH THIẾT KẾ.  ...........................................................................................................  18
IX. SƠ ĐỒ MẠCH IN.  ...........................................................................................................................  19
X. SẢN PHẨM THỰC TẾ.  ....................................................................................................................  19

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: