TIỂU LUẬN - Tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới


Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam ta đang trên đường phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH–HĐH) đất nước. Việc đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước là tiêu chí hàng đầu thì một vấn đề không kém phần quan trọng và cần thiết là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì khi một đất nước nghèo nàn, lạc hậu thì cũng đồng nghĩa với đất nước đó sẽ là con nợ, sẽ lệ thuộc, và thậm chí có thể trở thành thuộc địa của những nước khác. Vì thế, để phát triển kinh tế thì chúng ta cần phát huy và tận dụng rất nhiều nguồn lực như: nguồn lực tự nhiên, nguồn nhân lực, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật – công nghệ tiên tiến hiện đại…


NỘI DUNG:

I.CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI          4
1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa:           4
a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa  4
b. Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới    7
2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân          7
a. Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa          7
b. Hạn chế và nguyên nhân              8
II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI        9
1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa.          9
a. Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương
công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1986:            9
b. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến
Đại hội X                    9
2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa.         13
a. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa:          13
b. Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa:          13
3. Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát
triển kinh tế tri thức                  15
a. Nội dung:                    15
b. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức:  16
4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân:          21
a. Kết quả thực hiện đường lối và ý nghĩa:          21
b. Hạn chế và nguyên nhân:              22

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: