TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CỤM PHÂN XƯỞNG TÁCH LPG TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ TỪ NGUỒN KHÍ SƯ TỬ TRẮNG VỚI NĂNG SUẤT NHẬP LIỆU 10 TRIỆU SM3 TRÊN NGÀY


Xuất phát từ nhu cầu về sản lượng khí đốt cũng như các sản phẩm khí như LPG đang tăng đáng kể trong khi lượng cung cấp lại có chiều hướng giảm trong những năm tới nên việc vận hành và đưa vào hoạt động Dự án khí Nam Côn Sơn 2 (nguồn khí từ các mỏ ở bể Nam Côn Sơn và Cửu Long) là rất cần thiết. Ở thờiđiểm hiện tại nước ta chỉ mới có hai nhà máy chế biến khí là Dinh Cố và Nam Côn Sơn 1 đang hoạt động.


NỘI DUNG:

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................ iv
DANH MỤC BẢNG ...................................................................................... v
DANH MỤC HÌNH ...................................................................................... vi
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ VÀ NGÀNH
CÔNG NGHIỆP KHÍ ..................................................................................... 2
1.1 Giới thiệu về ngành công nghiệp khí Việt Nam .................................... 2
1.2 Dự án: Nam Côn Sơn 2 và nhà máy GPP 2........................................... 2
1.3 Hoạt động của phân xưởng tách LPG ............................................... 4
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ VÀ CỤM PHÂN
XƯỞNG TÁCH LPG ..................................................................................... 5
2.1 Thiết kế, mô phỏng sơ bộ nhà máy chế biến khí ................................... 5
2.1.1 Thiết kế sơ đồ hoạt động ............................................................... 5
2.1.2 Chọn thiết bị tách lỏng đầu vào nhà máy ....................................... 7
2.1.3 Chọn hệ thống sấy khí ................................................................... 8
2.1.4 Lựa chọn công nghệ làm lạnh khí đầu vào sau khi ổn định
condesat.................................................................................................. 9
2.1.5 Lựa chọn sơ đồ phân tách sản phẩm [2,tr 321] ............................ 10
2.2 Phân xưởng tách LPG trong nhà máy chế biến khí ............................ 12
2.2.1 Hoạt động phân xưởng tách LPG ................................................. 12
2.2.2 Các thiết bị chính của phân xưởng tách LPG ............................... 13
2.3 Phương pháp tính toán cho cụm tách LPG .......................................... 17
2.3.1 Tính toán cân bằng pha [12,tr 32] ................................................ 17
2.3.2 Tính toán cân bằng vật chất cho tháp chưng cất ........................... 18
2.3.3 Cân bằng nhiệt cho tháp chưng cất .............................................. 19
2.3.4 Tính toán thông số hoạt động của tháp ......................................... 20
2.3.5 Tính toán thông số kỹ thuật của tháp chưng cất ........................... 22
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CHO CỤM TÁCH LPG ................ 25
3.1 Nguyên liệu, sản phẩm. ...................................................................... 25
3.2 Tính toán các thông số hoạt động của tháp ......................................... 29
3.2.1 Thông số hoạt động đỉnh tháp ...................................................... 29
3.2.2 Thông số hoạt động của đáy tháp ................................................. 33
3.3 Tính toán thông số làm việc của tháp .................................................. 37
3.3.1 Tính số đĩa lý thuyết của tháp theo phương pháp FUG ................ 37
3.3.2 Tính toán hiệu suất đĩa và số đĩa làm việc thực tế ........................ 41
3.4 Tính toán thông số kỹ thuật của tháp .................................................. 43
3.4.1 Tính toán cân bằng cho tháp ........................................................ 43
3.4.2 Tính toán thông số kĩ thuật tháp ................................................... 44
3.4.3 Tính toán cơ khí của tháp ............................................................. 51
3.4.4 Tính toán thiết bị phụ trợ ............................................................. 59
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CHI PHÍ ........................................................... 73
4.1 Tính toán sơ bộ lượng nguyên liệu sử dụng: ....................................... 73
4.2 Tính sơ bộ chi phí vật liệu của tháp LPG: ........................................... 74
KẾT LUẬN .................................................................................................. 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 76
PHỤ LỤC .................................................................................................... 78
Phụ lục 1: Bản vẽ chi tiết tháp tách LPG .................................................. 78
Phụ lục 2: Sơ đồ công nghệ cơ bản của nhà máy GPP. ............................. 79

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: