Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thái nguyên


Kiểm soát nội bộ (KSNB) là một thành phần không thể thiếu trong quản trị ngân hàng và là cơ sở đảm bảo cho hoạt động ngân hàng an toàn và vững mạnh. Một hệ thống vững mạnh có thể giúp đảm bảo cho ngân hàng đạtđƣợc các mục tiêu dài hạn, duy trì công tác báo cáo tài chính và báo cáo quản trị đáng tin cậy. Hoạt động KSNB giúp đảm bảo rằng ngân hàng sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định, chính sách kế hoạch, các thủ tục và quy tắc nội bộ, giảm thiểu rủi ro gặp phải và gây tổn hại đến danh tiếng của ngân hàng.

Khác với các Ngân hàng Thƣơng mại là Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) hoạt động không phải vì lợi nhuận hàng đầu mà lấy hiệu quả kinh tế xã hội bằng việc sử dụng vốn tín dụng qua chính sách hỗ trợ tài chính của Nhà nƣớc đƣa lại làm mục tiêu hoạt động của mình. Vì vậy, Ngân hàng Chính sách xã hội phải có một bộ máy đƣợc tổ chức và điều hành kỷ cƣơng khoa học với nguồn lực tài chính vững mạnh, chất lƣợng nguồn nhân lực cao nhằm tạo nên năng lực hoạt động mạnh mẽ.

NỘI DUNG:

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vi
DANH MỤC CÁC BẢNG vii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu 3
5. Kết cấu của luận văn 3
Chƣơng 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI
BỘ TRONG NGÂN HÀNG 4
1.1. Lý luận chung về hệ thống Kiểm soát nội bộ 4
1.1.1. Định nghĩa Kiểm soát nội bộ 4
1.1.2. Hệ thống Kiểm soát nội bộ 5
1.1.3. Các yếu tố cấu thành của hệ thống KSNB 9
1.1.4. Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống Kiểm soát nội bộ 13
1.1.5. Vai trò và trách nhiệm của các bên có liên quan trong hệ thống
Kiểm soát nội bộ 13
1.2. Hệ thống Kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Chính sách xã hội 14
1.2.1. Khái quát về Ngân hàng Chính sách xã hội 14
1.2.2. Môi trƣờng kiểm soát 17
1.2.3. Hệ thống lý luận về Kiểm soát nội bộ ngân hàng theo Báo cáo Basle 20
1.3. Một số bài học kinh nghiệm về KSNB trong các ngân hàng trên thế
giới và ở Việt Nam 24
1.3.1. Bài học kinh nghiệm do KSNB không hiệu quả trong các ngân
hàng ở một số nƣớc trên thế giới 24
1.3.2. Bài học kinh nghiệm do KSNB không hiệu quả trong các ngân
hàng ở Việt Nam 26
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 28
Chƣơng 2: CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu 29
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 29
2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu 29
2.2.2. Phƣơng pháp tổng hợp, xử lý số liệu 29
2.2.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin 31
2.3. Dữ liệu cho nghiên cứu 32
2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 32
2.4.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của ngân hàng 32
2.4.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của hoạt động
KSNB tại Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên 32
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN 34
3.1. Khái quát về Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên 34
3.1.1. Quá trình hình thành, phát triển 34
3.1.2. Mô hình tổ chức và hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên 35
3.2. Thực trạng hoạt động KSNB tại Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên 44
3.2.1. Những vƣớng mắc về mặt pháp lý trong các quy định hƣớng dẫn
về kiểm tra kiểm soát nội bộ 44
3.2.2. Mô hình tổ chức của hệ thống kiểm tra, Kiểm soát nội bộ Ngân
hàng CSXH 49
3.2.3. Thực trạng hoạt động hiện nay của hệ thống KSNB tại Ngân hàng
3.3. Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng CSXH
tỉnh Thái Nguyên 65
3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc trong hoạt động của hệ thống KSNB tại
Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên 65
3.3.2. Những tồn tại trong hệ thống KSNB tại Ngân hàng CSXH tỉnh
Thái Nguyên 67
3.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại 70
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 74
Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM
SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
TỈNH THÁI NGUYÊN 75
4.1. Định hƣớng hoạt động KSNB tại Ngân hàng CSXH 75
4.1.1. Mục tiêu tổng quát 75
4.1.2. Yêu cầu của Ban lãnh đạo Ngân hàng với hoạt động KSNB 75
4.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB tại Ngân hàng CSXH tỉnh
Thái Nguyên 75
4.2.1. Giải pháp hoàn thiện môi trƣờng kiểm soát 76
4.2.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin 79
4.2.3. Hoàn thiện nguyên tắc và thủ tục kiểm soát 80
4.2.4. Phải thƣờng xuyên tự kiểm tra, đánh giá về hệ thống kiểm tra,
KSNB 81
4.3. Kiến nghị với Ngân hàng CSXH Việt Nam 81
4.3.1. Cơ cấu lại hệ thống KSNB 81
4.3.2. Thiết lập phần mềm kết nối Intellec với chứng từ gốc từ webcam
và máy scan 84
KẾT LUẬN 86

Tài liệu này do thành viên "Nganvbsp Nguyen" sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: