GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


Công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo (từ năm 1986 đến nay), đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng v.v.. Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta luôn đạt mức tăng trưởng khá, bộ mặt xã hội ngày càng thay da đổi thịt, quan hệ hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, đội ngũ lao động được đào tạo nghề có trình độ đáp ứng nhu cầu của xã hội thông qua hệ thống các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề.
Góp phần vào thắng lợi ban đầu có ý nghĩa quan trọng này phải kể đến những đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo. Là một ngành ươm mầm xây dựng tương lai cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi ngành nhằm không ngừng phát triển đất nước sánh vai với các cường quốc trên toàn thế giới.


NỘI DUNG:

A. MỞ ĐẦU 3
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận văn 4
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 8
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 8
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 9
6. Giả thiết khoa học 10
7.  Đóng góp của đề tài 10
8. Bố cục của đề tài 10
B. NỘI DUNG 11
Chương 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1.1. Cơ sở lý luận của việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt trong giai đoạn hiện nay 11
1.2. Tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt trong giai đoạn hiện nay 30
Kết luận chương 1 45
Chương 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
2.1. Giới thiệu khái quát về trường 47
2.2. Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt hiện nay 57
Kết luận chương 2 81
Chương 3 
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
3.1. Phương hướng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt trong giai đoạn hiện nay 83
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt 86
Kết luận chương 3 119
C. KẾT LUẬN 121
D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 125
PHỤ LỤC 129

Tài liệu này do thành viên có TK Email (buolcdndk@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: