Giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc thiểu số các trường trung học cơ sở tỉnh quảng ninh


Việt Nam là một quốc gia có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 13,8% tổng dân số cả nước. Mỗi một dân tộc có nét đặc trưng văn hóa và ngôn ngữ riêng vì thế văn hóa và ngôn ngữ của nước  ta hết sức phong phú. Có thể nói, đó là một thế mạnh mà không phải quốc gia nào cũng may mắn có được.
Ngôn ngữ là một di sản vô cùng quý báu của mỗi dân tộc. Bởi lẽ, ngôn ngữ là sản phẩm kết tinh nhiều nhân tố (tư duy, phong tục, văn hóa, địa lý…) của cộng đồng cư dân qua bao thế hệ. Ngôn ngữ của mỗi dân tộc không chỉ đơn thuần là phương tiện để truyền tải thông tin mà nó còn là “hồn thiêng” của mỗi dân tộc. Nó hàm chứa trong đó rất nhiều yếu tố huyền bí của văn hóa và lịch sử mỗi dân tộc.


NỘI DUNG:

LỜI CAM ĐOAN iv
LỜI CẢM ƠN v
MỤC LỤC vi
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix
DANH MỤC CÁC BẢNG x
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ xi
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3
4. Giả thuyết khoa học 4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
6. Phạm vi nghiên cứu 4
7. Phương pháp nghiên cứu 4
8. Cấu trúc luận văn 5
Chƣơng 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC BẢO TỒNTIẾNG MẸ
ĐẺ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞNGƢỜI DÂN TỘC
THIỂU SỐ 6
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 6
1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài 6
1.1.2. Những nghiên cứu ở trong nước 8
1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu 12
1.2.1. Dân tộc thiểu số 12
1.2.2. Bảo tồn tiếng mẹ đẻ 13
1.2.3. Giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ 13
1.3. Chính sách về bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và
một số nước trên thế giới 14
1.3.1. Chính sách về vấn đề bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiếu số ở
một số nước trên thế giới 15
1.3.2. Chính sách về vấn đề bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số của
Đảng và Nhà nước ta 18
1.4. Giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc thiếu số 21
1.4.1. Mối quan hệ giữa bảo tồn tiếng mẹ và phát huy các giá trị
văn hóa dân tộc 21
1.4.2. Đặc điểm giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ của học sinh người DTTS 25
1.4.3. Giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho HSTHCS người DTTS 27
Chƣơng 2.THỰC TRẠNG GIÁO DỤC BẢO TỒN TIẾNG MẸ
ĐẺCHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ NGƢỜI DÂN TỘC
THIỂU SỐ HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH 38
2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng 38
2.1.1. Khái quát về huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh 38
2.1.2. Khái quát về GD cấp THCS huyện Ba Chẽ 39
2.2. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp khảo sát 40
2.2.1. Mục đích khảo sát 40
2.2.2. Đối tượng khảo sát 41
2.2.3. Nội dung khảo sát 41
2.2.4. Phương pháp khảo sát 41
2.3. Kết quả khảo sát thực trạng bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh DTTS
tại trường THCS huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh 42
2.3.1. Thực trạng nhận thức về giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho HS
THCS là người DTTS 42
2.3.2. Thực trạng giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho HS người DTTS
trường THCS Thị Trấn và THCS Minh Cầm trên địa bàn huyện Ba Chẽ
- tỉnh Quảng Ninh 51
2.3.3. Thực trạng giao tiếp bằng tiếng DTTS của GV ở trường THCS
Thị Trấn và THCS Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 62
2.3.4. Thực trạng công tác giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh
DTTS ở trường THCS Thị Trấn và THCS Minh Cầm, huyện Ba Chẽ,
Quảng Ninh 64
2.4. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân 80
2.4.1. Đánh giá chung về thực trạng 80
2.4.2. Nguyên nhân 81
Chƣơng 3.BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO TỒNTIẾNG MẸ ĐẺ CHO
HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞNGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 83
3.1. Những nguyên tắc chỉ đạo đề xuất biện pháp 83
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 83
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 83
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng giáo dục 84
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 84
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển 85
3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 85
3.2. Biện pháp giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh người DTTS ở
trường THCS 85
3.2.1. Hoàn thiện những điều kiện pháp lý về giáo dục bảo tồn tiếng mẹ
đẻ cho học sinh người DTTS ở trường THCS 86
3.2.2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề giáo viên hướng tiếp cận nội dung
bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh THCS là người DTTS 87
3.2.3. Đổi mới hình thức tổ chức HĐGDNGLL theo hướng giáo dục
bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho HS người DTTS 90
3.2.4. Phối hợp với giáo dục gia đình nhằm giáo dục bảo tồn tiếng mẹ
đẻ cho học sinh THCS là người DTTS 93
3.2.5. Truyền thông giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh THCS là
người DTTS 95
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 97
3.4. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 98
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
PHỤ LỤC

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hoàng Anh Vân) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: