HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ


Hoạt động tín dụng được xem như thước đo tăng trưởng của hệ thống Ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tỉ lệ nợ xấu ngân hàng gia tăng nhanh, chất lượng tín dụng thấp và tiềm ẩn rủi ro lớn. Hầu hết các TCTD hiện đang hoạt động kém an toàn và kém hiệu quả. Những yếu kém đó nếu không được xử lý kịp thời có thể tác động bất lợi đến ổn định nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia. Để hoạt động kinh doanh được an toàn và có hiệu quả thì việc nâng cao chất lượng tín dụng là một vấn đề cấp thiết, đặc biệt là chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng  nhằm giảm thiểu rủi ro và thực hiện các mục tiêu: Ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và chỉnh sửa nghiêm túc những tồn tại, thiếu sót trong quá trình hoạt động; Bảo đảm tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy trình nghiệp vụ nhằm quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn lực an toàn, hiệu quả; Bảo đảm hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời.


NỘI DUNG:

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ....................................................................... 1

2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................ 2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 2

PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ....................................................................... 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ............................................................ 7
1.1. Khái niệm, bản chất hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ ..................................... 7

1.2. Các yếu tố cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ ................................................ 9

1.3. Vai trò của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ ................................................. 15

1.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong Hệ thống ngân hàng ..................................... 16

1.4.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ theo Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ................. 16

1.4.2. Hệ thống lý luận kiểm soát nội bộ ngân hàng theo tiêu chuẩn Basel ............. 18

1.5. Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng........................ 23

1.5.1. Tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng ngân hàng .......................................... 23

1.5.2. Tín dụng Ngân hàng CSXH và rủi ro tín dụng Ngân hàng CSXH ................. 25

1.5.3. Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng ngân hàng ................................ 28

1.6. Nội dung kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH............ 32

1.6.1. Phương pháp kiểm tra ..................................................................................... 32

1.6.2. Nội dung kiểm tra............................................................................................ 33

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CSXH TỈNH QUẢNG TRỊ ................................. 37


2.1. Khái quát về Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị ................................................ 37

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .................................................................. 37

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động ......................................................... 38

2.1.3. Kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị .............................. 39

2.2. Thực trạng công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng

CSXH tỉnh Quảng Trị ............................................................................................... 43

2.2.1. Quy trình nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị .............. 43

2.2.2. Thực trạng hoạt động kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ tín dụng ....................... 47

2.3. Đánh giá của các đối tượng khảo sát về công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng csxh tỉnh quảng trị ................................................................ 52
2.3.1. Thông tin về mẫu khảo sát .............................................................................. 52

2.3.2. Kết quả đánh giá.............................................................................................. 53

2.4. Đánh giá chung về công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng ................. 64

2.4.1. Những kết quả đạt được .................................................................................. 64

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân ...................................................................... 66

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CSXH TỈNH QUẢNG TRỊ ........... 76
3.1. Mục tiêu hoạt động tín dụng của NHCSXH tỉnh Quảng Trị đến năm 2020...... 76

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng .............. 76

3.2.1. Giải pháp chung .............................................................................................. 76

3.2.2. Giải pháp cụ thể .............................................................................................. 80

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................... 89

1. KẾT LUẬN ........................................................................................................... 89

2. KIẾN NGHỊ .......................................................................................................... 90

PHỤ LỤC ................................................................................................................. 97

Tài liệu này do thành viên "Nganvbsp Nguyen" sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: