Ngân hàng câu hỏi và đáp án hóa đại cương chương 2 liên kết hóa học và cấu tạo phân tử


I. MỨC ĐỘ BIẾT

Câu 1: Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm của liên kết ion:
A. Mỗi ion tạo ra điện trường xung quanh nó, nên liên kết ion xảy ra theo mọi hướng hay thường nói liên kết ion là liên kết không có hướng.
B. Không bảo hoà, nghĩa là mỗi ion có thể liên kết được nhiều ion xung quanh nó.
C. Liên kết rất bền.
D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác:
A. Độ dài liên kết là khoảng cách 2 hạt nhân nguyên tử liên kết.
B. Năng lượng liên kết là năng lượng cần thiết để phá vỡ liên kết có trong 1 mol chất.
C. Góc liên kết là góc được tạo bởi 1 nguyên tử liên kết trực tiếp với 2 nguyên tử
D. Độ bội của liên kết bằng số cặp electron góp chung
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không phù hợp với lý thuyết liên kết - hóa trị (VB):
A. Liên kết cộng hóa trị được hình thành do sự kết đôi của 2 electron spin trái dấu, ta nói ở đây có sự xen phủ của 2 obitan nguyên tử.
B. Công hóa trị của một nguyên tố bằng số electron độc thân (ở trạng thái cơ bản và kích thích)
C. Liên kết cộng hóa trị bền khi mức độ xen phủ lớn.
D. Nitơ có hóa trị 5 trong hợp chất HNO3
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng:
Sự lai hóa obitan nguyên tử có thể xảy ra giữa:
A. Các obitan nguyên tử có cùng số lượng tử chính n.
B. Các obitan nguyên tử có năng lượng xấp xĩ nhau, có tính chất đối xứng giống nhau đối với trực nối tâm của 2 nguyên tử.
C. Các obitan nguyên tử có cùng số lượng tử phụ l
D. Các obitan nguyên tử có năng lượng khác nhau
Câu 5: Bản chất của liên kết ion là:
A. Sự dùng chung cặp electron hóa trị
B. Lực tĩnh điện giữa các ion trái dấu
C. Sự xen phủ của các obitan nguyên tử hóa trị
D. Sự chuyển electron từ nguyên tử này sang nguyên tử kia
Câu 6: Mỗi liên kết cộng hóa trị được tạo thành theo phương pháp VB:
A. Bằng 2 electron có các số lượng tử ms cùng dấu
B. Bằng sự chuyển elctron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác
C. Bằng 2 electron có các số lượng tử ms khác dấu
D. Bằng lực tĩnh điện giữa 2 nguyên tử tham gia liên kết
Câu 7: Trạng thái hoá trị của một nguyên tố:
A. Bằng số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đó.
B. Bằng số electron ở phân lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đó.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: