ĐỒ ÁN - Thiết kế trạm bơm như quỳnh, hưng yên


Địa hình tự nhiên khu tưới của trạm bơm Như Quỳnh có độ dốc theo hướng Tây bắc xuống Đông nam và thấp dần về các sông nội địa. Các huyện Thuận Thành, Văn Lâm và Gia Lâm dốc theo trục sông Đình Dù và sông Lang Tài. Huyện Gia Bình và Lương Tài dốc theo sông Ngụ và sông Bùi về sông Thái Bình. Cao độ mặt đất tự nhiên thay đổi từ +6,0 ÷ +1,0.
Khu vực dự định xây dựng trạm bơm Như Quỳnh có cao độ mặt đất tự nhiên thay đổi từ +2,0 ÷ +6,0. Cao độ đáy sông Đình Dù thay đổi từ -0,5 ÷ +1,5. Khu đất trống dọc kênh tiêu Ngọc Quỳnh và bờ phải kênh Chung rộng khoảng 1,5 ha có cao độ thay đổi từ +4,0 ÷ +4,7. Khu vực này có địa hình thuận lợi cho việc bố trí mặt bằng thi công và vận chuyển vật liệu xây dựng.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I ............................................................................................................. 6
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HỆ THỐNG................................................................ 6
1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ............................................................................ 6
1.1.1.Vị trí địa lý ............................................................................................. 6
1.1.2 Đặc điểm địa hình .................................................................................. 6
1.1.3 Đất đai thổ nhưỡng ................................................................................ 6
1.1.4 Điều kiện khí tượng ................................................................................ 6
1.1.5 Điều kiện thủy văn .................................................................................. 9
1.1.6 Địa chất, địa chất thủy văn ..................................................................... 9
1.1.7 Nguồn vật liệu xây dựng ....................................................................... 11
1.1.8 Tình hình dân sinh kinh tế .................................................................... 11
1.1.9 Phương hướng phát triển kinh tế của khu vực....................................... 13
CHƯƠNG II .......................................................................................................... 15
HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THỦY LỢI VÀ BIỆN PHÁP CÔNG TRÌNH........... 15
2.1.Hiện trạng hệ thống thủy lợi ..................................................................... 15
2.1.1. Hệ thống tưới ...................................................................................... 15
2.2.2. Hệ thống tiêu ....................................................................................... 17
2.2. Tình hình úng hạn trong khu vực và nguyên nhân.................................... 19
2.2.1. Tình hình hạn ....................................................................................... 19
2.2.2. Tình hình úng ....................................................................................... 22
2.2.3. Biện pháp công trình ........................................................................... 23
CHƯƠNG III ........................................................................................................ 24
TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN ............................................................ 24
3.1. Xác định vị trí trạm bơm và bố trí tổng thể công trình .......................... 24
3.1.1. Vị trí trạm bơm .................................................................................... 24
Vị trí xây dựng trạm bơm phải cân đối các điều kiện sau đây: ...................... 24
3.1.2.Bố trí tổng thể công trình đầu mối: ....................................................... 24
3.2. Xác định cấp công trình và vị trí thiết kế ................................................ 25
3.2.1.Xác định cấp công trình: ...................................................................... 25
3.2.2. Tần suất thiết kế: ................................................................................. 26
3.3. Tính toán xác định các yếu tố thủy văn khí tượng .................................. 26
3.3.1. Phương pháp tính toán ........................................................................ 26
3.3.2.Tính các lượng mưa thiết kế ................................................................. 31
3.3.3. Tính các mực nước thiết kế (dựa vào tài liệu mực nước ngày.) ............ 31
3.4.Tính toán lưu lượng trạm bơm ................................................................. 34
3.4.1.Tính toán giản đồ hệ số tưới ................................................................. 34
3.4.2.Tính toán giản đồ lưu lượng tưới .......................................................... 44
3.4.3.Xác định Qtk, Qmax, Qmin ........................................................................ 46
CHƯƠNG 4 .......................................................................................................... 48
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM BƠM ................................................................. 48
4.1. Thiết kế kênh dẫn (kênh tháo) ................................................................. 48
4.1.1. Xác định kích thước kênh tháo ............................................................. 49
4.1.2. Thiết kế kênh dẫn................................................................................. 52
4.2.Tính toán mực nước .................................................................................. 52
4.3. Tính toán các cột nước của trạm bơm ..................................................... 53
4.31. Tính cột nước thiết kế Htk...................................................................... 53
4.3.2. Trường hợp kiểm tra............................................................................ 54
4.3.3.Tính toán các cột nước lớn nhất và nhỏ nhất ứng với tần suất kiểm tra
(P1% và P95%). ................................................................................................ 54
4.4. Chọn động cơ kéo máy bơm ..................................................................... 56
4.4.1. Chọn máy bơm .................................................................................... 56
4.4.3. Chọn máy biến áp ................................................................................ 60
4.4.4. Xác định cao trình đặt máy bơm .......................................................... 63
4.6. Thiết kế nhà máy ...................................................................................... 67
4.6.1. Nguyên lý thiết kế nhà máy .................................................................. 67
4.6.2. Xác định các kích thước và bộ phận cơ bản các tầng của nhà máy ...... 68
4.6.3. Xác định các kích thước chủ yếu của nhà máy ..................................... 81
4.7.THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH NGOÀI NHÀ MÁY ............................ 86
4.7.1. Thiết kế ống đẩy .................................................................................. 86
4.7.2. Thiết kế bể hút ..................................................................................... 87
4.7.3.Thiết kế bể tháo .................................................................................... 90
4.8.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRONG NHÀ
MÁY................................................................................................................. 96
4.8.1. Hệ thống tiêu nước trong nhà máy....................................................... 96
4.8.2. Hệ thống bơm mỡ .............................................................................. 101
4.8.3. Hệ thống thông gió ............................................................................ 101
4.8.4. Hệ thống cứu hoả .............................................................................. 107
CHƯƠNG 5 ........................................................................................................ 108
THIẾT KẾ SƠ BỘ HỆ THỐNG ĐIỆN................................................................ 108
5.1.CHỌN SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY HỆ THỐNG ĐIỆN ...................................... 108
5.1.1.Yêu cầu của sơ đồ lưới điện: .............................................................. 108
5.1.2.Chọn sơ đồ đấu dây điện: ................................................................... 108
5.2.TÍNH TOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN CAO ÁP ............................................ 109
5.2.1. Tính toán chọn máy biến áp ............................................................... 109
5.2.2. Chọn dây dẫn động lực ...................................................................... 110
5.2.3. Chọn dây dẫn cao thế ........................................................................ 110
5.2.4.Tính chọn thiết bị bảo vệ cho mạng điện cao áp ................................. 112
5.3. Chọn thiết bị cho mạng điện hạ áp ........................................................ 114
5.3.1. Chọn dây dẫn động lực ...................................................................... 114
5.3.2. Chọn thiết bị bảo vệ cho mạch điện hạ áp ......................................... 117
5.4. Các thiết bị khác ..................................................................................... 119
5.4.1. Chọn máy biến dòng cho mạch động cơ và mạch tự dùng .................. 119
5.4.2.Chọn thiết bị đo đếm........................................................................... 120
5.4.3. Tính chọn tụ bù điện cho từng động cơ .............................................. 121
5.4.4. Chọn thanh cái .................................................................................. 121
5.4.4.Chọn các thiết bị chiếu sáng và lắp đặt .............................................. 122
5.5.Bố trí hệ thống điện ................................................................................. 122
5.5.1. Phần điện cao áp ............................................................................... 122
5.5.2.Phần hạ áp ......................................................................................... 122
CHƯƠNG 6 ........................................................................................................ 123
TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CHO NHÀ MÁY ......................................................... 123
6.1. Tính ứng suất đáy móng do tải trọng công trình gây ra  max,min ......... 123
6.1.1. Trường hợp vừa thi công xong ........................................................... 123
6.1.2. Trường hợp trạm bơm làm việc bình thường, mực nước bể hút là mực
nước lớn nhất .............................................................................................. 124
6.2.Kiểm tra sức chịu tải của nền ............................................................. 126
6.2.1.Trường hợp thi công xong chưa có nước. ........................................... 127
6.2.2.Trường hợp công trình làm việc bình thường...................................... 127
6.3. Kiểm tra khả năng chịu tải của nền ....................................................... 127
6.3.1 Trường hợp vừa thi công xong............................................................ 128
6.4. Kiểm tra trượt của công trình................................................................ 128
6.4.1.Trường hợp công trình trạm bơm vừa thi công xong, chưa tháo nước. 128
6.5.Kiểm tra lật của công trình ..................................................................... 129
6.5.1. Trường hợp nhà máy vừa thi công xong ............................................. 130
6.5.2. Trường hợp công trình làm việc bình thường, mực nước ở bể hút ứng
với tần suất thiết kế ..................................................................................... 130
6.6.Kiểm tra lún của công trình .................................................................... 130
6.6.1.Trình tự thực hiện ............................................................................... 130
6.6.2.Tính lún tại điểm O là tâm của đáy móng. .......................................... 131
CHƯƠNG 7 ........................................................................................................ 133
TÍNH TOÁN KẾT CẤU KHUNG NHÀ MÁY ................................................... 133
7.1. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN .............................................................................. 133
7.2. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG TRONG NHÀ MÁY ......... 133
7..2.1. Tải trọng mái q1................................................................................ 133
7.2.2. Tường đỡ mái tôn q2 ......................................................................... 134
7.2.3. Bản thân xà ngang q2 ........................................................................ 135
7.2.4. Hoạt tải q3 ......................................................................................... 135
7.2.5. Tải trọng gió đẩy q5 .......................................................................... 135
7.2.6. Tải trọng gió hút q6 ........................................................................... 136
7.2.7. Tải trọng của cột ............................................................................... 136
7.2.8. Tải trọng gió đẩy phần trên mái P1 ................................................... 136
I.2.9. Tải trọng gió hút phần trên mái P2 .................................................... 136
7.2.10. Tải trọng tường dọc trên mái P3 ...................................................... 136
7.2.11. Tải trọng xà dọc P4 ......................................................................... 137
7.2.12. Tải trọng do vai đỡ cầ trục gây ra ................................................... 137
7.2.13. Tải trọng lớn nhất khi cẩu máy ........................................................ 137
7.2.14. Tải trọng do máng nước .................................................................. 138
7.2.15. Tải trọng đặc biệt ............................................................................ 138
7.4. TÍNH TOÁN NỘI LỰC ......................................................................... 138
7.5. TÍNH TOÁN CỐT THÉP ...................................................................... 139
7.5.1. Tính toán cốt thép cho dầm ngang ..................................................... 139
7.5.2. Tính cốt thép cho cột phía thượng lưu trường hợp cầu trục lệch về phía
hạ lưu (hoặc trường cột phía hạ lưu trường hợp cầu trục lệch về phía thượng
lưu) ............................................................................................................. 146
7.5.3. Tính cốt thép cho cột phía thượng lưu trường hợp cầu trục lệch về phía
thượng lưu................................................................................................... 151
7.6. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CHỊU LỰC SAU KHI BỐ TRÍ THÉP ........ 155
CHƯƠNG 8 ........................................................................................................ 157
TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ ................................................................... 157
8.1. MỤC ĐÍCH, Ý NHĨA, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG TÍNH TOÁN
........................................................................................................................ 157
8.1.1. Mục đích, ý nghĩa .............................................................................. 157
8.1.2.Phương pháp và nội dung tính toán .................................................... 157
8.2.TÍNH TOÁN KINH TẾ CỦA DỰ ÁN .................................................... 159
8.2.1.Tổng vốn đầu tư của dự án ................................................................. 159
8.2.2. Tính toán năng lượng tiêu thụ............................................................ 159
8.3.CHI PHÍ QUẢN LÝ HẰNG NĂM ........................................................ 160
8.3.1. Chi phí sửa chữa hằng năm ............................................................... 160
8.3.2.Chi phí tiền lương Ctl.......................................................................... 160
8.3.3.Chi phí điện năng Cđn ......................................................................... 161
8.3.4.Chi phí khác Ck................................................................................... 161
8.4. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
KINH TẾ ....................................................................................................... 161

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Le Cong Hiep) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: