ĐỒ ÁN - Thiết kế trạm bơm tiêu La Tiến - Hưng Yên


Từ hiện trạng úng ngập đó nên vấn đề cấp thiết đặt ra là tiêu nước cho khu vực trong mùa mưa lũ, lấy lại những diện tích đất mất trắng do úng ngập, đảm bảo hoạt động sản xuất của người dân. Do đó, việc xây dựng trạm bơm La Tiến mới để thay thế trạm La Tiến cũ đóng vai trò quan trọng và cấp thiết.
Với đề tài thiết kế trạm bơm tiêu La Tiến – Hưng Yên dưới sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS. Dương Thanh Lượng cùng các thầy giáo trong bộ môn em đã hoàn thành đề tài của mình sau 14 tuần. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình và quý báu đó. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót, em kính mong được sự chỉ bảo của thầy giáo, cô giáo để giúp cho đồ án của em được hoàn thiện hơn.


NỘI DUNG:

LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 4
CHƯƠNG I ........................................................................................................... 5
TÌNH HÌNH CHUNG ......................................................................................... 5
1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HỆ THỐNG.............................................. 5
1.1.1.Vị trí địa lý ............................................................................................. 5
1.1.2.Đặc điểm địa hình .................................................................................. 5
1.1.3. Đất đai thổ nhưỡng ............................................................................... 6
1.1.4. Điều kiện khí tượng .............................................................................. 6
1.1.5. Điều kiện thủy văn ................................................................................ 8
1.1.6. Điều kiện địa chất, địa chất thủy văn................................................... 9
1.1.7. Nguồn vật liệu xây dựng ..................................................................... 10
1.1.8. Tình hình giao thông .......................................................................... 10
1.2. TÌNH HÌNH DÂN SINH KINH TẾ ......................................................... 11
1.2.1. Đặc điểm dân số .................................................................................. 11
1.2.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp, phân bố các loại cây trồng và thời
vụ ................................................................................................................... 11
1.2.3.Các ngành sản xuất khác ..................................................................... 13
1.2.4. Phương hướng phát triển kinh tế của khu vực ................................. 14
CHƯƠNG II ........................................................................................................15
HIỆN TRẠNG THỦY LỢI VÀ BIỆN PHÁP CÔNG TRÌNH .........................15
2.1. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THUỶ LỢI ................................................. 15
2.2. TÌNH HÌNH ÚNG HẠN TRONG KHU VỰC VÀ NGUYÊN NHÂN .... 16
2.3. BIỆN PHÁP CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI VÀ NHIỆM VỤ TRẠM BƠM
ĐẦU MỐI ......................................................................................................... 17
CHƯƠNG III .......................................................................................................19
TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN ........................................................19
3.1. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TRẠM BƠM VÀ BỐ TRÍ TỔNG THỂ CÔNG
TRÌNH ĐẦU MỐI ........................................................................................... 19
3.2. XÁC ĐỊNH CẤP CÔNG TRÌNH, TẦN SUẤT THIẾT KẾ .................... 20
3.2.1.Xác định cấp công trình ...................................................................... 21
3.2.2. Xác định tần suất thiết kế ................................................................... 21
3.3. TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ THUỶ VĂN KHÍ TƯỢNG ... 21
3.3.1. Mục đích, ý nghĩa và phương pháp tính ............................................ 21
3.3.2. Tính các lượng mưa thiết kế .............................................................. 25
3.3.3. Phân phối mưa trận và mưa vụ thiết kế ............................................ 32
3.3.4. Tính các mực nước thiết kế ................................................................ 35
3.3.5. Phân phối mực nước vụ thiết kế ....................................................... 44
3.4. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG TRẠM BƠM .............................................. 46
3.4.1. Tính toán hệ số tiêu ............................................................................ 46
3.4.2. Tính toán lưu lượng tiêu..................................................................... 52
3.4.3. Xác định Qtk, Qmax, Qmin cho trạm bơm ............................................. 53
CHƯƠNG IV .......................................................................................................54
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM BƠM .............................................................54
4.1. THIẾT KẾ KÊNH DẪN, KÊNH THÁO ................................................. 54
4.1.1. Thiết kế kênh dẫn ............................................................................... 54
4.1.2. Thiết kế kênh tháo và các công trình tiêu năng................................. 58
4.2. TÍNH TOÁN CÁC MỰC NƯỚC ............................................................. 64
4.2.1. Xác định các mực nước bể hút ........................................................... 64
4.2.2. Xác định các mực nước bể tháo ......................................................... 66
4.3. TÍNH TOÁN CÁC CỘT NƯỚC CỦA TRẠM BƠM .............................. 66
4.3.1. Xác định cột nước thiết kế Htk ........................................................... 67
4.3.2. Xác định cột nước lớn nhất trong trường hợp kiểm tra H max
kt ......... 67
4.3.3. Xác định cột nước nhỏ nhất trong trường hợp kiểm tra H min
kt ......... 67
4.4. CHỌN MÁY BƠM, ĐỘNG CƠ KÉO MÁY BƠM, TÍNH CAO TRÌNH
ĐẶT MÁY ........................................................................................................ 68
4.4.1. Chọn máy bơm.................................................................................... 68
4.4.2. Tính toán cao trình đặt máy............................................................... 70
4.4.3. Chọn động cơ ...................................................................................... 74
4.4.4. Phân tích lựa chọn phương án ........................................................... 75
4.5.THIẾT KẾ NHÀ MÁY .............................................................................. 77
4.5.1. Chọn loại nhà máy .............................................................................. 77
4.5.2. Cấu tạo và kích thước các bộ phận công trình nhà máy bơm .......... 79
4.5.3. Tính toán các kích thước chủ yếu của nhà máy ................................ 88
4.6. THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH NGOÀI NHÀ MÁY ........................... 93
4.6.1. Thiết kế bể hút .................................................................................... 93
4.6.2. Xác định kích thước ống đẩy.............................................................. 96
4.6.3. Thiết kế bể tháo .................................................................................. 97
4.7. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SƠ BỘ CÁC HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHỤ
TRONG NHÀ MÁY ...................................................................................... 104
4.7.1 Hệ thống bơm nước và bơm dầu ....................................................... 104
4.7.2. Hệ thống tiêu nước trong nhà máy .................................................. 104
4.7.3. Hệ thống thông gió trong nhà máy .................................................. 108
4.7.4. Hệ thống cứu hoả .............................................................................. 113
4.7.6. Các thiết bị đo lường thuỷ lực .......................................................... 115
CHƯƠNG V....................................................................................................... 116
THIẾT KẾ SƠ BỘ HỆ THỐNG ĐIỆN ........................................................... 116
5.1. SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY HỆ THỐNG ĐIỆN .................................................. 116
5.2. TÍNH TOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN CAO ÁP ........................................... 116
5.2.1. Chọn máy biến áp ............................................................................. 116
5.2.2. Chọn dây dẫn cao thế ....................................................................... 117
5.2.3. Chọn thiết bị đóng ngắt và bảo vệ chính ......................................... 119
5.3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ ÁP .......................... 121
5.3.1. Chọn dây dẫn động lực ..................................................................... 121
5.3.2. Các thiết bị đóng cắt và bảo vệ......................................................... 123
5.3.3.Các thiết bị phân phối điện ............................................................... 124
CHƯƠNG VI ..................................................................................................... 126
TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH ........................................................ 126
6.1. MỤC ĐÍCH TÍNH TOÁN ...................................................................... 126
6.2. TÀI LIỆU DÙNG CHO TÍNH TOÁN ................................................... 126
6.2.1.Tài liệu địa chất thuỷ văn và địa chất công trình ............................. 126
6.2.2.Tài liệu về công trình và tải trọng ..................................................... 126
6.3. TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN ................................................................ 126
CHƯƠNG VII.................................................................................................... 142
TÍNH TOÁN KẾT CẤU KHUNG NHÀ MÁY ................................................. 142
7.1. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN ............................................................................... 142
7.2. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG ...................................................................... 142
7.2.1. Tải trọng mái .................................................................................... 142
7.2.2. Tải trọng bản thân khung ................................................................ 144
7.2.3. Tải trọng gió tác dụng lên khung ..................................................... 144
7.2.4. Tải trọng của dầm cầu trục .............................................................. 145
7.2.5. Tải trọng của cầu trục và máy bơm khi cẩu máy ............................ 145
7.2.6. Xác định các tổ hợp tải trọng ........................................................... 146
7.3. TÍNH TOÁN NỘI LỰC TRONG KHUNG ........................................... 146
7.4. TÍNH TOÁN BỐ TRÍ CỐT THÉP ........................................................ 148
7.4.1. Cơ sở lý thuyết .................................................................................. 148
7.4.2. Trình tự tính toán ............................................................................. 148
CHƯƠNG VIII .................................................................................................. 158
TÍNH TOÁN KINH TẾ .................................................................................... 158
8.1. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG ........................................... 158
8.2. TÍNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH..................................... 165
8.2.1. Dự toán phần xây dựng công trình .................................................. 165
8.2.2. Dự toán phần đất .............................................................................. 169
8.2.3. Dự toán phần điện ............................................................................ 169
8.2.4. Dự toán phần cơ khí ......................................................................... 170
8.2.5. Xác định dự toán xây dựng công trình ............................................ 171
8.3. TÍNH TOÁN NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ HÀNG NĂM ..................... 173
8.4.TÍNH CHI PHÍ QUẢN LÝ HÀNG NĂM ............................................... 174
8.4.1. Chi phí sữa chữa thường xuyên ....................................................... 174
8.4.2. Chi phí sửa chữa lớn......................................................................... 175
8.4.3. Chi phí tiền lương Ctl ........................................................................ 175
8.4.4. Chi phí điện năng Cđn ....................................................................... 175
8.4.5. Chi phí khác Ck ................................................................................. 175
8.5.TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
KINH TẾ CÔNG TRÌNH .............................................................................. 176
8.5.1. Tính tổng thu nhập thuần tuý tăng thêm khi có dự án ................... 176
8.5.2. Xác định các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án ............................ 177
8.5.3. Đánh giá tác động môi trường. ........................................................ 179
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 180

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Le Cong Hiep) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: