ĐỒ ÁN - Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho Khu nghỉ dưỡng Twin Doves Golf Club & Resort (Thuyết minh + Bản vẽ)


1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp
“Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho Khu Nghỉ Dưỡng Twin Doves Golf Club & Resort, xã Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, công suất 3.000 m3/ngày.đêm”
2. Nhiệm vụ
- Giới thiệu khu nghỉ dưỡng Twin Doves Golf Club & Resort;
- Tổng quan về thành phần, tính chất và đặc trưng nước thải sinh hoạt;
- Xây dựng phương án công nghệ xử lý nước thải cho khu nghỉ dưỡng Twin Doves Golf Club & Resort công suất 3.000 m3/ngày đêm;
- Tính toán các công trình đơn vị theo phương án đề xuất;
- Dự toán kinh tế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt;
- Bố trí công trình và vẽ mặt bằng tổng thể trạm xử lý theo phương án đã chọn;
- Vẽ sơ đồ mặt cắt công nghệ (theo nước, cao độ công trình);
- Vẽ chi tiết các công trình đơn vị hoàn chỉnh.NỘI DUNG:

Chương 1 MỞ ĐẦU 1
1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục đích đề tài 2
1.3 Phạm vi đề tài 2
1.4 Nội dung thực hiện 2
1.5 Phương pháp thực hiện 3
1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3

Chương 2 TỔNG QUAN VỀ KHU NGHỈ DƯỠNG TWIN DOVES CLUB & RESORT 4
2.1 Giới thiệu chung về Twin Doves Club & Resort 4
2.2 Điều kiện tự nhiên 4
2.2.1 Vị trí địa lý 4
2.2.2 Địa chất tự nhiên 6
2.2.2 Khí tượng thủy văn 6
2.3 Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực 7


Chương 3 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT & CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 10
3.1 Tổng quan về nước thải sinh hoạt 10
3.1.1 Nguồn phát sinh và đặc tính của nước thải sinh hoạt 10
3.1.2 Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt 11
3.2 Các thông số ô nhiễm đặc trưng của nước thải 12
3.2.1 Thông số vật lý 12
3.2.2 Thông số hóa học 13
3.2.3 Thông số vi sinh vật học 16
3.3 Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt 18
3.3.1 Phương pháp xử lý cơ học 18
3.3.2 Phương pháp xử lý hoá lý 23
3.3.3 Phương pháp xứ lý hoá học 24
3.3.4 Phương pháp xử lý sinh học 25
Chương 4 LỰA CHỌN, ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÙ HỢP VỚI KHU NGHỈ DƯỠNG TWIN DOVES GOLF CLUB & RESORT 31
4.1 TÍNH CHẤT nước thải đầu vào 31
4.2 Tiêu chuẩn xả thải 32
4.3 Đề xuất công nghệ xử lý và thuyết minh công nghệ 32
4.3.1 Phương án 1 33
4.3.2 Phương án 2 34
4.4 Lựa chọn công nghệ xử lý 34
4.4.1 Ưu nhược điểm phương án 1 34
4.4.2 Ưu nhược điểm phương án 2 35
4.4.3 Lựa chọn phương án xử lý 35
4.5 Thuyết minh công nghệ xử lý lựa chọn 35

Chương 5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 38
5.1 Xác định các thông số tính toán 38
5.2 Song chắn rác 39
5.2.1 Nhiệm vụ 39
5.2.2 Tính toán 39
5.3 Ngăn tiếp nhận 43
5.3.1 Nhiệm vụ 43
5.3.2 Tính toán 43
5.4 Bể tách dầu mỡ 44
5.4.1 Nhiệm vụ 44
5.4.2 Tính toán 45
5.5 Bể điều hòa 46
5.5.1 Nhiệm vụ 46
5.5.2 Tính toán 46
5.6 Bể Aerotank 50
5.6.1 Nhiệm vụ 50
5.6.2 Tính toán 51
5.7 Bể lắng đứng 59
5.7.1 Nhiệm vụ 59
5.7.2 Tính toán 60
5.8 Bể trung gian 65
5.8.1 Nhiệm vụ 65
5.8.2 Tính toán 65
5.9 Bồn lọc áp lực 67
5.9.1 Nhiệm vụ 67
5.9.2 Tính toán 67
5.10 Bể khử trùng 73
5.10.1 Nhiệm vụ 73
5.10.2 Tính toán 74
5.11 Bể nén bùn 76
5.11.1 Nhiệm vụ 76
5.11.2 Tính toán 76
5.12 Máy ép bùn 80
5.12.1 Nhiệm vụ 80
5.12.2 Tính toán 80

Chương 6 DỰ TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 82
6.1 DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG 82
6.2 PHẦN THIẾT BỊ 83
6.3 TÍNH TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG 85

Chương 7 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 90
7.1 Kết luận 90
7.2 Kiến nghị 90


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: