QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM – HOA KÌ GIAI ĐOẠN 1945 -1954


Cách mạng tháng tám 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời 2/9/1945.Bản “Tuyên ngôn độc lập” được đọc tại quảng trường Ba Đình khẳng định về thực tế và pháp lý sự ra đời của một quốc gia độc lập. Ngay sau đó, thực dân pháp thực hiện âm mưu trở lại đô hộ nước ta. Ngày 23/9/1945, chúng tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền nam Việt Nam, rồi mở rộng xâm lược cả nước. Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp tiến hành ngay khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới ra đời và mở rộng thành cuộc kháng chiến toàn quốc , kết thúc với Hiệp định giơnevơ được ký kết, sau chiến thắng lịch sử Điện biên phủ. Trong 9 năm (1945-1954) Mỹ đã thay đổi quan hệ, thái độ với Việt Nam như thế nào thì trong bài tiểu luận này tôi xin được làm rõ qua các giai đoạn cụ thể.

Bài tiểu luận này được tìm hiểu qua 3 nội dung lớn như sau:
I. Quan hệ Việt Nam – Mỹ giai đoạn 1945-1949
II. Quan hệ Việt Nam – trong giai đoạn 1950-1954
III. Quan hệ Việt Nam – Mỹ về vấn đề chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương

NỘI DUNG:

LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG TÌM HIỂU 2
I. QUAN HỆ VIỆT NAM – MỸ 1945-1949 2
1. Bối cảnh nước mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai 2
2. Bối cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng tám năm 1945 3
3. Vấn đề công nhận độc lập của việt nam và thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức Việt Nam – Mỹ 4
II. QUAN HỆ VIỆT NAM – MỸ TRONG GIAI ĐOẠN 1950-1954 5
1. Mỹ trong những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ XX 5
2. Việt Nam từ 1950-1954 6
3. Đối sách của đảng và chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa trong việc Mỹ can thiệp vào Đông Dương 7
II. QUAN HỆ VIỆT NAM – MỸ VỀ VẤN ĐỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở ĐÔNG DƯƠNG 9
LỜI KẾT 11
TÀI LIỆU THAM KHẢO 12

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: