Quang phổ hấp thụ phân tử UV - VIS


Các phương pháp phổ được ứng dụng rộng rãi để nghiên cứu các hợp chất hóa học, quá trình phản ứng, ứng dụng trong kiểm nghiệm môi trường, trắc quan, kiểm nghiệm dược phẩm…Cơ sở của phương pháp phổ là quá trình tương tác của các bức xạ điện từ đối với các phân tử vật chất. Khi tương tác với các bức xạ điện từ, các phân tử có cấu trúc khác nhau sẽ hấp thụ và phát xạ khác nhau. Kết quả của sự hấp thụ và phát xạ năng lượng này chính là phổ, từ phổ chúng ta có thể xác định ngược lại cấu trúc phân tử.


Có phương pháp phổ:

 Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử:
+ Phổ hồng ngoại
+ Phổ Raman
+ Electron UV – VIS
 Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR
 Phương pháp phổ khối lượng

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: