SÁCH - Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học - Tập 13. Kỹ thuật sử lý chất thải công nghiệp (Nguyễn Văn Phước)


Cuốn Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp có nội dung gồm 2 phần và 8 chương. Trong đó phần đầu gồm lời mở đầu và chương 1 - các khái niệm về môi trường, phần A gồm chương 2 đến chương 8 trình bày về xử lý khí thải công nghiệp thông qua các phương pháp xử lý khí thải, các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp và trình bày đi từ khái quát đến cụ thể các vấn đề cơ bản về:

Xử lý nước thải công nghiệp, xử lý chất thải rắn công nghiệp bằng phương pháp hóa lý, phương pháp tách phân đoạn bọt...Cuốn Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp có nội dung gồm 2 phần và 8 chương. Trong đó phần đầu gồm lời mở đầu và chương 1 - các khái niệm về môi trường, phần A gồm chương 2 đến chương 8 trình bày về xử lý khí thải công nghiệp thông qua các phương pháp xử lý khí thải, các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp và trình bày đi từ khái quát đến cụ thể các vấn đề cơ bản về:

Xử lý nước thải công nghiệp, xử lý chất thải rắn công nghiệp bằng phương pháp hóa lý, phương pháp tách phân đoạn bọt...


M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: