SÁCH - Công Nghệ Xử Lý, Tái Chế Tái Sử Dụng Chất Thải Rắn (PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển & Các TG)


Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Tái Chế Tái Sử Dụng Chất Thải Rắn cuốn sách gồm 7 chương , nội dung của cuốn sách viết về kinh tế sản suất, Kinh tế chất thải, Khái quát chung về chất thải rắn, Thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị, Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại, Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp, Các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp khắc phục.


NỘI DUNG:

Chương I  Kinh tế sản xuất
I. Giới thiệu kinh tế sản xuất định hướng theo môi trường

II Cơ sở pháp lý

III. Nguồn ô nhiễm trong sản xuất

IV. Công nghệ tối thiểu là mục tiêu hài hoà về kinh tế và về sinh thái

V. Danh mục biện pháp trong lĩnh vực sản xuất

Chương II. Kinh tế chất thải
I. Giới thiệu vấn đề

II. Những vấn đề cơ bản về chất thải rắn

III. Cơ sở pháp lý

IV. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025,tầm nhìn đến năm 2050

Chương III. Khái quát chung về chất thải rắn
I. Định nghĩa chất thảỉ

II. Chất thải rắn đô thị

III. Chất thải rắn công nghiệp

IV. Chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn

V. Chất thải rắn y tế

Chương IV, Thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị
I. Cơ hội thu hồi, tái chế vật liệu thải

II. Hệ thống quá trình thu hồi vật liệu thô và các sản phẩm chuyển hoá

III. Hoạt động thu hồi, tái chế và tái sử dụng phế liệu trên thế giới và Việt Nam

IV. Tái chế chất thải rắn công nghiệp

V. Hiệu quả kinh tế tái sử dụng chất thải

Chương V. Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại
I. Định nghĩa

II. Phân loại chất thải nguy hại

III. Thu gom, đóng gói và dán nhãn chất thải nguy hại

IV. Vận chuyển chất thải nguy hại

V. Tiêu chuẩn của một số nước về lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại

VI. Thiết kế kho bãi

VII.   Hệ thống phân loại – quy định về lưu trữ, bảo quản và đổ thải

VIII. Lựa chọn loại nhà máy xử lý chất thải nguy hại

IX. Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp

X. Nguy cơ từ chất nguy hại hộ gia đình {HHW)

Chương VI. Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp
I. Mục đích xử lý chất thải rắn

II. Các công nghệ xử lý chất thải rắn

III. Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị [

Chương VII  Các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp khắc phục
I. Các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn

II. Đề xuất các giải pháp khắc phục

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD


Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Tái Chế Tái Sử Dụng Chất Thải Rắn cuốn sách gồm 7 chương , nội dung của cuốn sách viết về kinh tế sản suất, Kinh tế chất thải, Khái quát chung về chất thải rắn, Thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị, Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại, Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp, Các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp khắc phục.


NỘI DUNG:

Chương I  Kinh tế sản xuất
I. Giới thiệu kinh tế sản xuất định hướng theo môi trường

II Cơ sở pháp lý

III. Nguồn ô nhiễm trong sản xuất

IV. Công nghệ tối thiểu là mục tiêu hài hoà về kinh tế và về sinh thái

V. Danh mục biện pháp trong lĩnh vực sản xuất

Chương II. Kinh tế chất thải
I. Giới thiệu vấn đề

II. Những vấn đề cơ bản về chất thải rắn

III. Cơ sở pháp lý

IV. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025,tầm nhìn đến năm 2050

Chương III. Khái quát chung về chất thải rắn
I. Định nghĩa chất thảỉ

II. Chất thải rắn đô thị

III. Chất thải rắn công nghiệp

IV. Chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn

V. Chất thải rắn y tế

Chương IV, Thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị
I. Cơ hội thu hồi, tái chế vật liệu thải

II. Hệ thống quá trình thu hồi vật liệu thô và các sản phẩm chuyển hoá

III. Hoạt động thu hồi, tái chế và tái sử dụng phế liệu trên thế giới và Việt Nam

IV. Tái chế chất thải rắn công nghiệp

V. Hiệu quả kinh tế tái sử dụng chất thải

Chương V. Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại
I. Định nghĩa

II. Phân loại chất thải nguy hại

III. Thu gom, đóng gói và dán nhãn chất thải nguy hại

IV. Vận chuyển chất thải nguy hại

V. Tiêu chuẩn của một số nước về lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại

VI. Thiết kế kho bãi

VII.   Hệ thống phân loại – quy định về lưu trữ, bảo quản và đổ thải

VIII. Lựa chọn loại nhà máy xử lý chất thải nguy hại

IX. Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp

X. Nguy cơ từ chất nguy hại hộ gia đình {HHW)

Chương VI. Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp
I. Mục đích xử lý chất thải rắn

II. Các công nghệ xử lý chất thải rắn

III. Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị [

Chương VII  Các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp khắc phục
I. Các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn

II. Đề xuất các giải pháp khắc phục

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: