Tài liệu khóa học lập trình asp.net - Trung tâm Hưng Yên Aptech


Trước đây và cả ngày nay, trong lĩnh vực phát triển phần mềm có rất nhiều (hàng ngàn thậm chí hàng vạn) ngôn ngữ lâp trình được sử dụng để phát triển phần mềm (như Delphi, Ada, Cobol, Fortran, Basic, LISP, Prolog, Foxpro, Java, Pascal, C/C++, Visual Basic, VC+ +, C# ). Mỗi ngôn ngữ đều có những ưu và nhược điểm riêng, chẳng hạn Fortran là lựachọn số một cho các tính toán khoa học; Prolog là lựa chọn rất tốt để phát triển các phần mềm thông minh (AI, Expert Systems…); Java có lợi thế phát triển các ứng dụng mạng, ứng dụng Mobile và độc lập hệ điều hành (Write One – Run Everywhere); Visual Basic tỏ ra dễ học và dễ phát triển các ứng dụng Winform; C# vượt trội bởi sự kết hợp giữa sức mạnh của C++ và sự dễ dàng của Visual Basic…


NỘI DUNG:

1.1. Giới thiệu tổng quan công nghệ .NET 7
1.1.1 Sự ra đời của .NET 7
1.1.2 .NET Framework là gì 8
1.1.3 Một số ưu điểm chính của .NET framework 10
1.2. Giới thiệu ASP.NET 11
1.3. Cài đặt Visual Studio.NET 2008 11
1.3.1 Các phiên bản .NET 11
1.3.2 Cài đặt Visual Studio.NET 2008 11
1.4. Giới thiệu môi trường tích hợp (IDE) của ASP.NET 12
1.5. Tạo/lưu/mở/chạy ứng dụng ASP.NET 14
1.5.1 Tạo mới 14
1.5.2 Lưu ứng dụng Web 15
1.5.3 Mở (Chạy) ứng dụng 15
1.6. Cơ bản về CSS và DHTML 16
1.6.1 CSS 16
1.6.2 DHTML 16
1.7. Định dạng các thẻ sử dụng CSS 17
1.7.1 Định dạng ở mức dòng (Inline) 17
1.7.2 Định dạng bởi bộ chọn ID 17
1.7.3 Định dạng bởi bộ chọn thẻ (tag) 17
1.7.4 Định dạng bởi lớp (Class) 18
1.7.5 Vấn đề tổ chức lưu trữ 20
1.8. Truy xuất thuộc tính các thẻ HTML và CSS bằng JavaScript 20
1.8.1 Truy xuất các thuộc tính của thẻ 20
1.8.2 Truy xuất các thuộc tính CSS 21
BÀI SỐ 2: THỰC HÀNH 23
BÀI SỐ 3: ASP.NET và Web form 34
3.1 Mô hình lập trình phía máy chủ 34
3.2 Cơ chế xử lý file ASP.NET phía máy chủ 36
3.3 Một số ví dụ minh họa 38
3.3.1 Yêu cầu xử lý tại phía server thông qua Runat=”Server” 38
3.3.2 Yêu cầu xử lý bên phía server thông qua cặp thẻ <% %> 39
3.3.3 Yêu cầu xử lý bên server thông qua Script 40
3.3.4 Yêu cầu xử lý bên phía server bằng cách đặt trong Code file 40
3.4 Webform trong ASP.NET 41
3.5 Tìm hiểu cấu trúc trang ASP.NET 41
3.6 Code behind và viết code phía Server 44
3.7 HTML Server Controls và Web controls 45
3.7.1 Giới thiệu 45
3.7.2 Cách thức tạo phần tử HTML Server Control và ASP.NET control 45
BÀI 4: THỰC HÀNH 47
BÀI 5: Tìm hiểu và sử dụng các Server/Ajax Controls 56
5.1 HTML Server Controls 56
5.2 Web server Controls 56
5.2.1 Khai báo (tạo các phần tử web server control) 56
5.2.2 Cơ chế xử lý các phần tử web server control 57
5.2.2 Thực thi các câu lệnh tại phía server 62
5.2.3 Mô hình xử lý sự kiện trong ASP.NET 62
5.3 Ajax Control Toolkit 63
V1.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 0321-713.319
2
Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech
5.3.1 Giới thiệu 63
5.3.2 Hướng dẫn sử dụng một số Ajax Control cơ bản 64
5.4 Thảo luận công nghệ Ajax 65
BÀI 6: THỰC HÀNH 66
BÀI 7: Tạo và sử dụng Custom Control 71
7.1 Giới thiệu User Custom Control 71
7.2 Các bước tạo User Custom control 71
7.3 Thêm các thuộc tính, phương thức và sự kiện vào UCC 73
7.3.1 Thêm thuộc tính vào UCC 73
7.3.2 Thêm phương thức vào UCC 74
7.3.3 Thêm sự kiện vào UC 75
7.4 Truy cập thuộc tính, phương thức của các phần tử con trong UCC 75
7.5 Minh họa tạo một số điều khiển 77
BÀI 8: THỰC HÀNH 80
BÀI 9: Các đối tượng trong ASP.NET 87
9.1 Request Object 87
9.1.1 Đối tượng Request dùng để làm gì ? 87
9.1.2 Các thành phần (thuộc tính và phương thức) chính 87
9.1.3 Ví dụ sử dụng 87
9.2 Response Object 90
9.1.1 Đối tượng Response dùng để làm gì ? 90
9.1.2 Các thành phần (thuộc tính và phương thức) chính 90
9.1.3 Ví dụ sử dụng 90
9.3 Server Object 91
9.3.1 Đối tượng Server dùng để làm gì ? 91
9.3.2 Các thành phần (thuộc tính và phương thức) chính 91
9.3.3 Ví dụ sử dụng 91
9.4 Session Object 92
9.5 Application Object 92
9.5.1 Đối tượng Application dùng để làm gì ? 92
9.5.2. Khái niệm biến toàn ứng dụng 92
9.5.3. Đối tượng Application 92
Một số bài tập tổng hợp: 93
BÀI 10: THỰC HÀNH 99
BÀI 11. Truyền dữ liệu giữa các webpage, 99
MasterPage và gỡ rối (Debug) chương trình 99
11.1 Truyền (Post) dữ liệu giữa các trang bằng mã lệnh C# 99
11.2 Truy xuất đến các phần tử bằng phương thức FindControl 99
11.3 Truy xuất đến trang gửi thông qua thuộc tính PreviousPage 99
11.4 MasterPage 99
11.5 Gỡ rối 102
11.5.1 Giới thiệu 102
11.5.2 Chạy ứng dụng ở chế độ gỡ rối 102
11.5.3 Khái niệm điểm dừng 102
11.5.4 Chạy từng dòng lệnh với chế độ Step Into (F8) 102
11.5.5 Chạy từng dòng lệnh với chế độ Step Over (Shift-F8) 102
11.5.6 Chạy từng dòng lệnh với chế độ Step Out (Ctrl-Shift-F8) 102
11.2 Sử dụng Custom Error page 102
V1.0 – http://www.aptech.utehy.vn; aptech@utehy.edu.vn; Tel: 0321-713.319
3
Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech
11.3 Ghi các vết gây lỗi (Trace errors) 102
11.4 Sử dụng công cụ gỡ rối/ Menu Debug 102
11.5 Tracing lỗi ở mức trang/ Mức toàn ứng dụng 102
BÀI 12: THỰC HÀNH 102
BÀI 13: CÔNG NGHỆ ADO.NET 103
13.1 Giới thiệu chung 103
13.2 Kiến trúc của ADO.NET 104
13.3 Các lớp thao tác với CSDL: Connection, Command,… 105
13.3.1 Lớp Connection 105
13.3.2 Lớp Command 107
13.3.3 Lớp DataReader 109
13.3.7 Lớp DataColumn 111
13.3.8 Lớp DataTable 111
13.3.9 Lớp DataRow 112
13.3.10 Lớp DataSet 113
13.3.11 Lớp DataAdapter 113
BÀI 14: THỰC HÀNH 116
BÀI 15: Tìm hiểu và ứng dụng cơ chế Data Binding 123
15.1 Giới thiệu DataBinding 123
15.2 Data Binding 123
15.2.1 Dạng gắn kết dữ liệu đơn (Single DataBinding) 123
15.2.2 Dạng gắn kết dữ liệu có sự lặp lại (Repeated Data Binding) 124
15.3 Các điều khiển Data Source (Data source controls) 126
15.3.1 Giới thiệu về DataSource controls 126
15.3.2 Sử dụng SqlDataSouce để chọn (Select) dữ liệu 127
15.3.3 Sử dụng SqlDataSource để cập nhật dữ liệu 129
15.3.4 Xóa bản ghi trong CSDL bằng SqlDataSource 132
BÀI 16: THỰC HÀNH 134
BÀI 17: Làm việc với GridView 138
17.1 Giới thiệu tổng quan 138
17.2 Tìm hiểu lớp GridView 138
17.2.1 Các thuộc tính và cột thuộc tính 138
17.2.2 Các style áp dụng cho GridView 139
17.2.3 Các sự kiện 140
17.2.4 Các phương thức 141
17.3 Các tính năng hỗ trợ của GridView 141
17.3.1 Phân trang 141
17.3.2 Tính năng tự động sắp xếp 143
17.3.3 Các mẫu hiển thị - Template 144
17.4 Tạo các cột tùy biến HyperLink, BoundColunm… 145
17.4.1 Tạo cột BoundField thủ công 145
17.5 Tạo và xử lý các cột Select, Edit, Delete, Update… 148
17.5.1 Thêm cột Select, Edit - Update, Delete 148
17.5.2 Cập nhật dữ liệu 150
17.5.3 Xóa dữ liệu 151
BÀI 18: THỰC HÀNH 153
BÀI 19: Sử dụng Templates 160
19.1 Giới thiệu tổng quan 160
Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET – Biên soạn: Trung tâm Hưng Yên Aptech
19.2 Các điều khiển hỗ trợ Templates 160
19.2.1 Một số điều khiển hỗ trợ Template thường dùng 160
19.2.2 Các loại Template 160
19.3 Repeater control, DataList control, GridView control 161
19.3.1 Tạo template với GridView 161
19.3.2 Tạo template với DataList 165
19.3.3 Tạo Template với Repeater (light-weight) 166
20. Đóng gói website 167
BÀI 20: THỰC HÀNH 168

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: