THIẾT LẬP TỔNG MẶT BẰNG CHO NHÀ MÁY ĐƯỜNG MÍA (ĐỊA ĐIỂM GIẢ ĐỊNH)


Đƣờng có ý nghĩa rất quan trọng đối với dinh dƣỡng của cơ thể ngƣời. Đƣờng là hợp phần chính không thể thiếu đƣợc trong thức ăn của ngƣời. Đƣờng còn là hợp phần quan trọng của nhiều ngành công nghiệp khác nhƣ:đồ hộp, bánh kẹo, dƣợc, hoá học... Chính vì vậy mà công nghiệp đƣờng trên thế giới và nƣớc ta không ngừng phát triển. Việc cơ khí hoá toàn bộ dây chuyền sản xuất, những thiết bị tự động, áp dụng những phƣơng  pháp  mới  nhƣ:  phƣơng  pháp  trao  đổi  ion,  phƣơng  pháp  khuếch  tán  liên  tục đang đƣợc sử dụng trong các nhà máy đƣờng.Ở nƣớc ta thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa nên thích nghi cho việc trồng và phát triển  cây  mía.  Đây  là  tiềm  năng  về  mía,  thuận  lợi  cho  việc  sản  xuất  đƣờng.  Nhƣng trong những năm gần đây, ngành mía đƣờng đang gặp tình trạng mất ổn định về  việc quy hoạch vùng nguyên liệu, về đầu tƣ chƣa đúng mức và về thị trƣờng của đƣờng.Vì thế sản phấm đƣờng bị tồn đọng, sản xuất thì cầm chừng làm cho nông dân trồ ng mía không bán đƣợc phải  chuyển giống cây trồng khác làm thu hẹp dần nguồn nguyên liệu mía.NỘI DUNG:

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN  .....................................................................................................  1
1.1.  Giới thiệu tổng quan về sản xuất đƣờng  .......................................................................  1
1.2. Giới thiệu chung về cây mía  ..............................................................................................  1
1.2.1. Nguồn gốc và phân loại cây mía  ...........................................................................  1
1.2.1.1.Nguồn gốc  ....................................................................................................................  1
1.2.1.2.Phân loại  .......................................................................................................................  2
1.2.2.Tính chất  ..........................................................................................................................  3
1.2.3.Đặc điểm sinh trƣởng  ......................................................................................................  3
1.2.4.Thành phần hóa học của mía  ..................................................................................  5
CHƢƠNG II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƢỜNG  .............................  11
2.1.Quy trình công nghệ:  ...............................................................................................  11
2.2.Thuyết minh quy trình:  ............................................................................................  12
2.2.1.Vận chuyển:  ...................................................................................................................  12
2.2.2.Xử lý sơ bộ:  ...................................................................................................................  12
2.2.3.Cân – băng chuyền:  .......................................................................................................  12
2.2.4.Xử lý mía trƣớc khi ép ..................................................................................................  13
2.2.5. Ép dập:  ..........................................................................................................................  13
2.2.6.Ép kiệt: ..........................................................................................................................  14
2.2.7. Làm sạch nƣớc mía  ......................................................................................................  16
2.2.7.1. Cho vôi sơ bộ  .............................................................................................................  16
2.2.7.2.Gia nhiệt 1  ..................................................................................................................  16
2.2.7.3.Thông SO2 lần 1 và gia vôi trung hoà  ........................................................................  17
2.2.7.4.Gia nhiệt 2  ..................................................................................................................  18
2.2.7.5.Lắng  ............................................................................................................................  19
2.2.7.6. Lọc chân không thùng quay  ......................................................................................  20
2.2.7.7. Gia nhiệt lần 3  ...........................................................................................................  21
2.2.7.8. Bốc hơi  ......................................................................................................................  21
2.2.7.9. Thông SO2lần 2  ........................................................................................................  22
2.2.7.10. Lọc kiểm tra (lọc ống)  .............................................................................................  22
2.2.8. Cô đặc  ...........................................................................................................................  23
2.2.9. Nấu đƣờng -  Trợ tinh  .....................................................................................................  8
2.2.9.1.Mục đích  .......................................................................................................................  8
2.2.9.7. Thiết bị trợ tinh  ..........................................................................................................  13
2.2.10. Ly tâm  .........................................................................................................................  13
2.2.11. Sấy  ..............................................................................................................................  17
2.2.12. Bảo quản đƣờng..........................................................................................................  18
CHƢƠNG  3:CƠ  SỞ  THIẾT  LẬP  TỔNG  MẶT  BẰNG  CHO  NHÀ  MÁY  ĐƢỜNG
MÍA ...............................................................................................................................  20
3.1. Chọn địa điểm  .........................................................................................................  20
3.1.1.Cấp điện  ................................................................................................................  22
3.1.2. Cấp nƣớc.......................................................................................................................  22
3.1.3. Thông tin liên lạc  ..........................................................................................................  23
3.1.4. Giao thông  ....................................................................................................................  23
3.2.Cơ sở thiết kế  ....................................................................................................................  23
3.2.1. Đặc điểm khu đất  .................................................................................................  23
3.2.2. Địa hình  ........................................................................................................................  23
3.2.3. Địa chất  ................................................................................................................  23
3.2.4. Vệ sinh công nghiệp  .....................................................................................................  24
3.3. Tính xây dựng..................................................................................................................  25
3.3.1. Tính nhân lực lao động  ........................................................................................  25
3.3.1.1. Chế độ làm việc của nhà máy  ...........................................................................  25
3.3.1.2. Thời gian làm việc của nhà máy  ................................................................................  25
3.3.1.3. Số công nhân phân bố cho mỗi khu vực sản xuất trong phân xƣởng  ........................  26
a. Số công nhân làm việc theo ca trong ngày.  ...............................................................  26
b. Công nhân sản xuất phụ ............................................................................................  27
c. Công nhân hợp đồng, biên chế  ..................................................................................  28
d. Cán bộ quản lí - kỹ thuật  ...........................................................................................  29
3.3.2. Các công trình xây dựng của nhà máy.  ...............................................................  31
3.3.2.1. Phân xƣởng chính  ......................................................................................................  31
3.3.2.2.Các phân xƣởng bổ trợ  ......................................................................................  31
3.3.2.2.1. Khu lò hơi  ...............................................................................................................  32
3.3.2.2.2. Phân xƣởng cơ khí  .................................................................................................  32
3.3.2.2.3. Nhà kiểm tra chữ đƣờng  ........................................................................................  32
3.3.2.2.4. Nhà cân mía  ...........................................................................................................  32
3.3.2.2.5. Nhà cẩu  ..................................................................................................................  32
3.3.2.2.6. Khu xử lý mía  ................................................................................................  32
3.3.2.2.7. Kho chứa vôi và vật tƣ  ...........................................................................................  32
3.3.2.2.8. Khu phát điện và máy phát dự phòng  .....................................................................  33
3.3.2.2.9. Trạm biến áp.  ................................................................................................  33
3.3.2.3. Các công trình hành chính, văn hoá, phục vụ công nhân  ..........................................  33
a. Nhà hành chính đƣợc tính trên cơ sở số ngƣời làm việc hành chính  ..................................  33
b. Hội trƣờng, câu lạc bộ  ...............................................................................................  33
c. Nhà ăn  ................................................................................................................................  34
d. Nhà tắm và nhà vệ sinh  ......................................................................................................  34
3.3.2.4. Các công trình kho bãi.  ..............................................................................................  34
a. Kho chứa đƣờng thành phẩm.  .............................................................................................  34
b. Bể mật rỉ.  ...........................................................................................................................  34
c. Nhà chứa dụng cụ cứu hỏa.  ...............................................................................................  34
d. Nhà bảo vệ:  ........................................................................................................................  35
e. Nhà để xe ôtô.  ....................................................................................................................  35
f. Nhà để xe CBCNV  .............................................................................................................  35
g. Bãi chứa xỉ  .........................................................................................................................  35
h. Bãi chứa bã mía  .................................................................................................................  35
3.3.2.5. Các công trình xử lý và chứa nƣớc  ............................................................................  35
a. Nhà làm mềm nƣớc  .............................................................................................................  35
b. Bể lắng  ................................................................................................................................  35
c. Bể lọc  .................................................................................................................................  36
d. Ðài nƣớc  .............................................................................................................................  36
e. Trạm bơm nƣớc  ..................................................................................................................  36
f. Công trình xử lý nƣớc thải  .................................................................................................  36
3.3.3. Tính khu đất xây dựng nhà máy  ..........................................................................  36
3.3.3.1. Diện tích khu đất  .......................................................................................................  36
3.3.3.2. Tính hệ số sử dụng của nhà máy  ...............................................................................  36

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: