Thuyết minh đề tài tốt nghiệp sửa chữa các chi tiết bộ trục bánh xe D9E, D13E và D19E


Giao thông vận tải là nghành kinh tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Xuất phát từ chủ trƣơng hiện đại hóa công nghiệp hóa của Chính phủ và theo đà phát triển chung của đất nƣớc. Đƣờng sắt Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, chuẩn bị bƣớc vào thời kỳ hội nhập khoa học kỹ thuật với các nƣớc trong khu vực nói riêng và hòa nhập kinh tế thế giới nói chung. Với tiêu chí hàng đầu phải nâng cao chất lƣợng phục vụ, giảm giá thành vận tải là vấn đề cấp thiết trong  nghành.
Đối với nƣớc ta hiện nay hầu hết các linh kiện về đầu máy đều phải nhập từ nƣớc ngoài. vì vậy chúng ta phải bảo dƣởng , sửa chửa thật tốt mới tiết kiệm đƣợc chi phí Bộ trục bánh xe là chi tiết hết sức quan trong đối với đầu máy, trong quá trình vận hành các bộ trục bánh xe luôn làm việc trong điều kiện khắc nghiệt nhƣ chịu tải trọng đầu máy, truyền lực kéo và lực hãm, chịu lực ma sát với đƣờng ray, rung lắc mạnh..,do vậy bộ trục bánh xe luôn có nhiều hƣ hỏng.


NỘI DUNG:

Chƣơng I
GIỚI THIỆU KẾT CẤU BỘ TRỤC BÁNH XE ĐẦU MÁY D9E,D13E VÀ
D19E
1.1. giới thiệu thông số kỹ thuật đầu máy D9E, D13E và D19E
1.1.1. số lƣợng đầu máy nơi sử dụng,thời gian sƣ dụng
1.1.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của đầu máy
1.1.2.1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của đầu máy D9E
1.1.2.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của đầu máy D13E
1.1.2.3. Các thông số kỹ thuật cơ bản của đầu máy D19E
1.2. Giới thiệu tổng quát về động cơ đầu máy D9E, D13E và D19E
1.2.1. Giới thiệu tổng quát về kết cấu động cơ
1.2.2. thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ
1.2.2.1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ D398 lắp trên đầu máy D9E
1.2.2.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ 1200 BHI lắp trên đầu máy D13E
1.2.2.3. Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ 3512B lắp trên đầu máy D19E
1.3. Giới thiệu Kết cấu bộ trục bánh xe đầu máy D9E, D13E vàD19E
1.3.1. Kết cấu của giá chuyển hƣớng D9E
1.3.1.1.Kết cấu bộ trục bánh xe đầu máy D9E
1.3.1.2. Trục (trục bánh)
1.3.1.3. Bánh xe đầu máy D9E
1.3.1.4. Đặt điểm làm việc
1.3.2. Kết cấu của giá chuyển hƣớng D13E
1.3.2.1. Kết cấu của bộ trục bánh xe D13E
1.3.2.2. Trục (trục bánh)
1.3.2.3. Bánh xe đầu máy D13E
1.3.2.4. Đặt điểm làm việc
1.3.3. Kết cấu của giá chuyển hƣớng D19E
1.3.3.1. Kết cấu của bộ trục bánh xe đầu máy D19E
1.3.3.2. Trục(trục bánh)
1.3.3.3. Bánh xe đầu máy D19E
1.3.3.4. Đặc điểm làm việc
1.3.4. So sánh các thông số cơ bản của trục bánh xe đầu máy D9E, D13E và D19E

Chƣơng 2
HAO MÒN, HƢ HỎNG CÁC CHI TIẾT BỘ TRỤC BÁNH XE ĐẦU MÁY
D9E,

D13E và D19E

2.1. Hao mòn, hƣ hỏng các chi tiết bộ trục bánh xe đầu máy
2.1.1. Các hƣ hỏng đối với trục bánh
2.1.2. Các hƣ hỏng đối với bánh xe
2.1.3. Các hƣ hỏng đối với bánh răng truyền động
2.2. Ảnh hƣởng của hao mòn các chi tiết bộ trục bánh xe tới quá trình làm việc của
đầu máy
2.2.1. Ảnh hƣởng do mòn nhỏ đƣờng kính bánh xe
2.2.2. Ảnh hƣởng hao mòn gờ bánh xe đến vận hành của đầu máy
2.2.3 Ảnh hƣởng của hao mòn biên dạng mặt lăn
2.2.4. Ảnh hƣởng của các hƣ hỏng khác
2.3. Các phƣơng pháp kiểm tra trạng thái chi tiết bộ trục bánh xe
2.3.1. Kiểm tra
2.3.1.1. kiểm tra bằng thẩm thấu.
2.3.2. Các dụng cụ dùng để đo đạt kiểm tra

Chƣơng 3
CÁC PHƢƠNG PHÁP SỬA CHỮA CHI TIẾT BỘ TRỤC BÁNH XE ĐẦU
MÁY D9E, D13E VÀ D19E
3.1. Ép giải thể trục bánh xe
3.1.1. Giới thiệu thiết bị chuyên dùng ép trục bánh xe
3.1.2. Qui trình tháo ép giải thể trục bánh xe
3.2. Sửa chữa các chi tiết bộ trục bánh xe
3.2.1. Sửa chữa không giải thể bộ trục bánh xe
Thuyết minh đề tài tốt nghiệp

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: