Tiểu luận - Hấp phụ trong xử lý môi trường


Khái niệm.

Hấp phụ là quá trình chứa vật chất (các phân tử khí, hơi hoặc các phân tử, ion chất tan) lên bề mặt phân cách pha.
Bề mặt phân cách pha có thể là thể khí – rắn, lỏng – rắn, khí – lỏng.


Chất mà trên bề mặt của nó xảy ra quá trình hấp phụ gọi là chất hấp phụ, còn chất được tụ tập trên bề mặt phân cách pha được gọi là chất bị hấp phụ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: