TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY SẤY BƠM NHIỆT SẤY THANH LONG CẮT LÁT VỚI NĂNG SUẤT 200KG TRÊN MẺ


Thanh long là cây trồng giúp hàng chục nghìn hộ nông dân ở Bình Thuận thoát nghèo và làm giàu.Theo số liệu thống kê vào năm 1991, diện tích thanh long toàn tỉnh khi đó rất khiêm tốn, độ khoảng 750 ha. Nhưng nhờ những đặc điểm nổi trội: vị thanh mát, màu đỏ rực rỡ, bảo quản lâu ngày trong môi trường tự nhiên… nên loại trái cây này ngày càng được thị trường ưa chuộng. Nhờ đó giá cả tiêu thụ không ngừng tăng lên và thúc đẩy diện tích cây thanh long trên địa bàn tỉnh mở
rộng đáng kể. Đến năm 2000, diện tích cây thanh long tại Bình Thuận tăng khoảng 3.220 ha và trong mười năm sau đó (năm 2010) đã phát triển lên hơn 13.400 ha. Trong khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thanh long đến năm 2015“đóng khung” ở con số 15.000 ha, thì đến cuối năm 2011 diện tích loại cây này tại Bình Thuận đã vượt 18.600 ha. Tuy nhiên thời tiết nóng ẩm làm thanh long dễ bị hư khi thu hoạch. Một nguyên nhân khác do việc chế biến và bảo quản sau thu hoạch chưa tốt nên dẫn đến sự thất thoát sản phẩm. Vì vậy phương pháp bảo quản hiệu quả nhất hiện nay là bảo quản lạnh. Phương pháp này giúp thanh long bảo quản được lâu nhất với chất lượng gần như lúc thu hoạch.


NỘI DUNG:

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... viii
DANH SÁCH CÁC BẢNG ........................................................................................ ix
CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU ................................................................................................. 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................... 1
1.2 MỤC ĐÍCH.......................................................................................................... 1
CHƯƠNG 2TỔNG QUAN ......................................................................................... 3
2.1 TỔNG QUAN VỀ THANH LONG .................................................................... 3
2.1.1 Đặc điểm, nguồn gốc thanh long ................................................................. 3
2.1.2 Tiêu chuẩn thu hái thanh long ....................................................................... 4
2.1.3 Tình hình sản xuất và tiêu thụ ....................................................................... 4
2.1.4 Tính chất vật lý, thành phần hóa học ............................................................ 6
2.2 Sơ lược về công nghệ sấy rau, quả ..................................................................... 7
2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy ...................................................... 7
2.2.2 Giản đồ trắc ẩm ............................................................................................ 8
2.2.3 Phân loại phương pháp sấy ........................................................................ 10
2.2.3.1 Phương pháp sấy nóng ........................................................................ 10
2.2.3.2 Phương pháp sấy lạnh ......................................................................... 11
2.2.4 Giới thiệu về máy sấy bơm nhiệt. .............................................................. 12
2.2.5 Sơ lượt các loại máy sấy hiện nay.............................................................. 18
2.2.5.1 Tính chất vật liệu sấy............................................................................ 18
2.2.5.2 Hình dạng, kích thước .......................................................................... 19
2.2.5.3 Tính chất ẩm ......................................................................................... 19
2.3 Không khí ẩm.................................................................................................... 20
2.3.1 Khái niệm cơ bản ....................................................................................... 20
2.3.2 Các loại không khí ẩm. .............................................................................. 20
2.3.3 Các thông số đặc tính của không khí ẩm. .................................................. 20
CHƯƠNG 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................... 23
3.1 Thời gian và địa điểm ....................................................................................... 23
3.2 Nguyên liệu và trang thiết bị thí nghiệm .......................................................... 23
3.3 Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của VLS ......................................... 24
3.3.1 Xác định kích thước và khối lượng của VLS............................................. 24
3.3.2 Xác định ẩm độ của VLS ........................................................................... 24
3.3.3 Xác định dung trọng của VLS.................................................................... 24
3.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm ......................................................................... 24
3.4.1 Lựa chọn chế độ sấy................................................................................... 24
3.4.2 Phương pháp thí nghiệm ............................................................................ 25
3.4.3Phương pháp xác định các chỉ tiêu .............................................................. 25
3.4.4 Phương pháp phân tích cảm quan .............................................................. 25
3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu.......................................................................... 25
3.4.6 Tính toán chi phí sấy và hiệu quả kinh tế .................................................. 26
CHƯƠNG 4KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.............................................................. 27
4.1. Thí nghiệm sấy thanh long trên máy sấy .......................................................... 27
4.1.1 Mục đích và yêu cầu .................................................................................. 27
4.1.2 Chọn chế độ sấy thí nghiệm ........................................................................ 27
4.1.3 Kết quả khảo nghiệm .................................................................................. 27
4.2 Tính toán thiết kế máy sấy bơm nhiệt............................................................... 29
4.2.1 Các thông số tính toán ................................................................................ 29
4.2.2 Lựa chọn mô hình thiết kế ......................................................................... 32
4.2.3 Kích thước cơ bản của buồng sấy .............................................................. 33
4.2.4 Xây dựng quá trình sấy lý thuyết trên đồ thị I-d ........................................ 40
4.2.5 Xây dựng quá trình sấy thực tế trên đồ thị I-d ........................................... 41
4.2.6 Tính toán thiết kế máy sấy ......................................................................... 43
4.2.6.1 Chọn môi chất nạp và các thông số của môi chất ............................... 43
4.2.6.2 Tính toán chu trình .............................................................................. 44
4.2.7 Tính toán dàn ngưng .................................................................................. 47
4.2.8 Tính toán dàn bay hơi ................................................................................ 53
4.2.9 Tính chọn máy nén ...................................................................................... 59
4.2.10 Tính toán trở lực và chọn quạt ................................................................. 59
4.3 Tính chi phí sấy và thời gian hoàn vốn ............................................................. 63
4.3.1 Các thành phần chi phí ............................................................................... 63
4.3.2 Tổng thu và thời gian thu hồi vốn .............................................................. 65
CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .................................................................. 67
5.1 Kết luận ............................................................................................................. 67
5.2 Đề nghị .............................................................................................................. 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................... 69
PHỤ LỤC ................................................................................................................... 70

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: