Ứng dụng của hấp phụ trong xử lý nước


Xử lý nước thải và nước cấp có tầm quan trọng rất lớn không chỉ đối với môi trường tự nhiên mà còn đối với sức khỏe con người. Mức sống người dân ngày một tăng đồi hỏi chất lượng nước được xử lý cũng tăng theo. Đặc biệt là từ khi có các luật , quy định về chất lượng nước thải. Các doanh nghiệp, xưởng công nghiệp cũng đã đầu tư các hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Hấp phụ, trong hóa học là quá trình xảy ra khi một chất khí hay chất lỏng bị hút trên bề mặt một chất rắn xốp. Chất khí, hơi hay chất hòa tan được gọi là chất bị hấp phụ (adsorbate), chất rắn xốp dùng để hút khí, hơi hay chất hòa tan gọi là chất hấp phụ (adsorbent) và những khí không bị hấp phụ gọi là khí trơ. Quá trình ngược lại của hấp phụ gọi là quá trình giải hấp phụ hay nhả hấp phụ..


Các chất hấp phụ như là than hoạt tính , zeolite, silicagel … được sử dụng nhiều trong các công nghệ xử lý nước cấp và nước thải. Giai đoạn lọc thường là giai đoạn ứng dụng hấp phụ để lọc đi các tạp chất , chất bẩn , chất ô nhiểm sau khi nước đã được xử lý cấp một và cấp hai. Hấp phụ không chỉ được ứng dụng trong các công trình xử lý nước cho thành phố hay công ty xí nghiệp mà còn được sử dụng cho lọc nước trong nhà dân như vòi lọc , bình lọc.

NỘI DUNG:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH. 3
CHƯƠNG 1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 5
CHƯƠNG 2.  TỔNG QUAN 7
2.1 Giới Thiệu 7
2.2 Vật liệu hấp phụ: 10
CHƯƠNG 3. CƠ CHẾ HẤP PHỤ 13
3.1 Cơ sở khoa học của quá trình hấp phụ 13
3.2 Sự cân bằng hấp phụ. 18
3.3 Cân bằng đẳng nhiệt Freundlich. 20
3.4 Động năng hấp phụ. 23
3.5 Phương pháp giải cho công thức cơ bản. 24
CHƯƠNG 4. TÁI SINH VẬT LIỆU HẤP PHỤ 28
4.1 Tái sinh nhiệt. 29
4.2 Các phương pháp khác. 30
CHƯƠNG 5. ỨNG DỤNG 32
5.1 Ứng dụng của vật liệu hấp phụ 32
5.2 Ứng dụng hấp phụ trong xử lý nước cấp. 35
5.3 Ứng dụng hấp phụ trong xử lý nước thải: 36
5.4 Than hoạt tính trong xử lý nước thải. 38
5.5 Ứng dụng thực tiển 46
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: