Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố bến tre tỉnh bến tre


Cán bộ, công chức là những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các cơ quan Nhà nước, công việc của họ gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần gần như trọn đời, tại cơ quan, đơn vị nơi mà họ thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường. Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, thời gian làm việc được quy định cụ thể trong ngày 8 giờ, không quá 40 giờ/tuần và 12 tháng trong năm. Nền kinh tế đất nước phát triển với tốc độ bình quân hơn 6% năm, chính trị ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện ...ở đó có sự đóng góp đáng kể của hệ thống bộ máy Nhà nước, do những cán bộ, công chức quản lý điều hành; thế nhưng gần đây bộ máy Nhà nước cồng kềnh, quá nhiều công chức, có những người không đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu công việc, một công việc có nhiều người thực hiện chồng chéo kém hiệu quả, hiện tượng đi trễ về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính khá phổ biến, cửa quyền, quan liêu, sách nhiễu dân trong thi hành nhiệm vụ vẫn còn.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN......................................................................................1
1.1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu ..............................................................................................3
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................3
1.5. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................3
1.6. Kết cấu của đề tài .................................................................................................4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.......................5
2.1. Các khái niệm .......................................................................................................5
2.2. Cơ sở lý thuyết .....................................................................................................6
2.3. Lược khảo các nghiên cứu trước ..........................................................................9
2.4. Lý thuyết hệ thống các nhu cầu con người của Maslow, trường hợp nghiên cứu
động lực làm việc của công chức trên địa bàn thành phố Bến Tre. ..........................13
2.4.1. Động lực làm việc và xây dựng thang đo động lực làm việc.......................... 14
2.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc và thang đo ........................... 17
2.4.2.1. Mối quan hệ giữa nhu cầu sinh học với động lực làm việc .........................17
2.4.2.2. Mối quan hệ giữa nhu cầu an toàn và động lực làm việc.............................18
2.4.2.3. Mối quan hệ giữa nhu cầu xã hội với động lực làm việc .............................19
2.4.2.4. Mối quan hệ giữa nhu cầu được tôn trọng và động lực làm việc.................20
2.4.2.5 Mối quan hệ giữa nhu cầu tự thể hiện với động lực làm viêc .......................20
2.4.3. Mô hình nghiên cứu đề nghị ........................................................................... 21
2.4.3.1. Mô hình nghiên cứu đề nghị với biến phụ thuộc và các biến độc lập .........21
2.4.3.2. Mô hình định lượng lý thuyết và đề nghị .....................................................22
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................... 23
3.1. Phương pháp định tính .......................................................................................23
3.2. Phương pháp định lượng ....................................................................................23
3.2.1. Phân tích khám phá (ExploratoryFactorAnalysis –EFA) ............................... 24
3.2.2. Phân tích hồi quy tuyến tính bội (Multiple Regression Analysic –MRA)...... 24
3.3. Phương pháp chọn mẫu và quy mô mẫu ............................................................25
3.3.1. Phương pháp chọn mẫu phân tầng kết hợp với chọn mẫu thuận tiện ............. 25
3.3.2. Quy mô mẫu (kích thước mẫu) ....................................................................... 26
3.4. Nguồn thông tin..................................................................................................27
3.4.1. Thông tin thứ cấp. ........................................................................................... 27
3.4.2. Thông tin sơ cấp .............................................................................................. 27
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................. 28
4.1. Thực trạng đội ngũ công chức thành phố Bến Tre.............................................28
4.2. Vị trí làm việc.....................................................................................................28
4.3. Tiền lương ..........................................................................................................29
4.4. Thực trạng về chất của công chức cấp thành phố Bến Tre ................................30
4.4.1. Trình độ quản lý Nhà nước và trình độ lý luận ............................................... 31
4.4.2. Trình độ tin học và ngoại ngữ ......................................................................... 31
4.5. Một số chính sách và đánh giá thực trạng công chức ........................................32
4.5.1. Một số chính sách về lao động - tiền lương, điều kiện làm việc .................... 32
4.5.2.Đánh giá thực trạng, hạn chế và nguyên nhân của đội ngũ công chức ............ 32
4.6. Kết quả nghiên cứu ............................................................................................35
4.6.1. Kết quả mô hình phân tích nhân tố EFA......................................................... 35
4.6.2. Phân tích mô hình hồi quy đa biến MRA ....................................................... 42
4.6.3.Kết quả hồi quy: ............................................................................................... 44
4.7. Thảo luận kết quả ...............................................................................................47
4.7.1.Phân tích nhân tố - EFA ................................................................................... 47
4.7.2. Phân tích hồi quy đa biến - MRA ................................................................... 48
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH .......................................... 49
5.1. Kết luận ..............................................................................................................49
5.2. Gợi ý chính sách .................................................................................................51
5.3. Hạn chế của đề tài ..............................................................................................54
Tài liệu tham khảo................................................................................................... 55
Phụ lục......................................................................................................................57

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Minh Quan Do Cong) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: